Ako je to v týchto súvislostiach s automatizáciou vo vzťahu k spoločnosti, rozvoju výroby, nosným témam výskumu, podstatným úlohám z hľadiska trendov? Závisí dnešná automatizácia od informatiky, nie je „zaujímavá“ pre nové technológie? Dá sa povedať, že každý, kto sa stretne s bežnými technickými vecami, stretne sa s automatickou činnosťou nejakej časti.

Automatická činnosť zariadení je úplne samozrejmá, ako je samozrejmé „automatické“ dýchanie, „automatická“ stabilizácia tlaku krvi, „automatická“ stabilizácia polohy, a veľa ďalších činnosti v živých organizmoch. Je táto samozrejmosť automatickej činnosti funkcií živých organizmov príčinou toho, že sa automatická činnosť technických zariadení tiež berie ako samozrejmosť? Sú automatické systémy také jednoduché a ich návrh a prevádzka vyžaduje len všeobecné vzdelanie?

Automatické vedenie lietadiel, automatické udržiavanie životných funkcií ťažko chorých pacientov, automatické výrobné systémy, automatické stabilizovanie kozmických telies, automatické udržiavanie tlaku média v potrubí, automatické vyhľadávanie informácií, automatické regulovanie teploty, automatická navigácia v prostredí… Kde nie je potrebná automatická činnosť? Človek – operátor sa unaví, poklesne jeho pozornosť, nestíha reagovať na rýchle deje, principiálne nemôže trvalo riadiť systémy. Je veľa príčin, pre ktoré automatické systémy môžu byt vhodnejšie na riadenie činnosti a, dá sa povedať, sú nevyhnutné aj pre jednoduché, ale tým skôr pre najnáročnejšie systémy a plnenie tých najnáročnejších úloh.

Všade sa pracuje s automaticky získanými informáciami, s automatickým prenosom a spracovaním jednoduchých, ale i veľmi zložitých údajov, informácií. Dnes je to digitálny svet a schopnosť „čítať“ (používať nástroje pripravené informatikou) je len jedným z predpokladov vytvorenia a prevádzkovania automatického systému. Zdá sa, že význam automatizácie a jej úloha pre rozvoj spoločnosti je v súčasnosti nie celkom zvládnutá a docenená. Informácie sú potrebné, ale bez zvládnutia ich automatického získania, prenosu a spracovania na riadenie sa však ich význam pre spoločnosť veľmi zníži. Informácie budú nevyužité, samoúčelné – informácie pre informácie.

Automatické riadenie je nevyhnutnosť v modernej výrobe, v modernej spoločnosti, je nevyhnutné ho rozvíjať a hlboké znalosti a skúsenosti z tejto oblasti nemôže nahradiť amatérsky prístup.