Keď si vytvárame názor o potrebe a vhodnosti obsahu a metód vzdelávania, vychádzame pochopiteľne z našich skúseností a poznatkov. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, či je naše poznanie v súlade s realitou, či si nevytvárame len fiktívny svet, pre ktorý robíme rozhodnutia. Vraciam sa k téme vzdelania z hľadiska potrieb praxe, tentoraz z pohľadu skúseností minulosti, potrieb súčasnosti (uplatnenie na trhu práce) a perspektív v budúcnosti.

Každá generácia absolvuje školu v určitom historickom období, v určitých vzťahoch v spoločnosti. Študijné programy a použité metódy vzdelávania sú dané dobou a aktuálnymi potrebami praxe. Požiadavky praxe sa však za pomerne krátky čas výrazne menia, a preto možno s určitosťou tvrdiť, že aj študijné programy sa musia neustále aktualizovať a aktualizovať sa musia aj metódy vzdelávania. V oblasti automatizácie a v oblasti riadenia sa presadilo číslicové spracúvanie signálov, použitie počítačov.

Počítače umožnili úspešne realizovať algoritmy, ktoré využívajú metódy z oblasti optimalizácie, adaptácie a inteligentného riadenia. Vytvorenie počítačových sietí umožnilo komplexnú automatizáciu procesov v systémoch s využitím najvhodnejších algoritmov. Uvedené zmeny vedú k tomu, že automatizácia a informatika sa znova integrujú, čo vedie k dosiahnutiu vyššej kvality. Táto skutočnosť sa odráža aj vo vzdelávacom procese. Študijný program Priemyselná informatika poskytuje široké vzdelanie s dostatočnou hĺbkou osvojenia si poznatkov z automatizácie aj z informatiky.

Zabezpečuje sa príprava z teoretických disciplín, ako aj tréning na osvojenie si praktických zručností. Absolventi tak majú veľmi široké možnosti uplatnenia sa a sú schopní samostatne si v budúcnosti osvojovať nové poznatky a prípadne sa adaptovať aj na nové oblasti z hľadiska potrieb praxe. Perspektívnosť štúdia takéhoto študijného programu potvrdzuje súčasná prax a trendy vývoja.