Kvalitné vzdelanie vytvára podmienky pre dlhodobý rozvoj spoločnosti a úspešné uplatnenie sa jednotlivca na trhu práce a prináša dlhodobé pozitívne efekty. V súvislosti so vzdelávaním sa hovorí o „papierovej“ kvalifikácii a „reálnej“ kvalifikácii. Pri tej prvej je kvalifikácia preukázaná dokladmi o absolvovaní štúdia, pri tej druhej existuje hodnotenie skutočných schopností, zručností, vykonaných diel, skúseností a pod.

Prirodzene vzniká otázka, či je dlhé štúdium potrebné ako príprava na uplatnenie sa na trhu práce, teda získanie „papierovej kvalifikácie“. Nestačili by len podnikové kurzy, školenia či príprava na vykonávanie konkrétnej práce? Je zrejmé, že štúdiom na škole možno získať „len“ základnú kvalifikáciu na výkon povolania. Objem poznatkov, metódy práce, používané nástroje a pod. sa prudko vyvíjajú. Preto sa vyžaduje celoživotné doplňovanie znalostí zo svojho odboru, prípadne rekvalifikácia na prácu v inom odbore.

Štúdium by malo poskytnúť "večné pravdy" pre daný odbor, efektívne nástroje v danej etape vývoja a aj znalosť stavu a trendov odboru. Školy vytvárajú realizácie obsahu konkrétneho študijného odboru vo forme študijných programov. Je ideálne, ak sa talent na danú činnosť spojí so svedomitým štúdiom a vlastnou iniciatívou v zdokonaľovaní. Vzdelávanie v odbore musí byť dostatočne univerzálne, aby vytvorilo podmienky pre celoživotné vzdelávanie. Často sa hovorí o tom, že vzdelanie je priorita všetkých priorít. Iste je to vztiahnuté na jednu časť činnosti spoločnosti. Je však úplne zrejmé, že aj najdokonalejšie zariadenia, stroje a systémy si vyžadujú kvalifikovaných (ba vysokokvalifikovaných) odborníkov, ktorí dokážu využiť ich možnosti a zabezpečiť, aby prinášali prospech.

Zariadenia bez kvalifikovaných ľudí budú len nepotrebnou a neužitočnou investíciou. Vzdelaní ľudia bez príležitosti uplatniť svoju kvalifikáciu a talent doma odídu. Rozvoj Slovenska potrebuje vzdelaných ľudí a vhodné podmienky pre ich uplatnenie sa na Slovensku. Príklady úspešného riešenia vo svete existujú, treba sa len poučiť.