Nás zaujíma predovšetkým oblasť technického vzdelávania. Sú zažité predstavy o tom, ako má byť absolvent technickej školy pripravovaný, aká by mala byť postupnosť predmetov, ktoré absolvuje. To sú väčšinou „spomienky“ na vlastné štúdium – spoločné štúdium aspoň dva roky s orientáciou na prírodovedný a všeobecný technický základ, potom špecializácia.

Druhý pohľad je, že absolvent má byť pripravený na konkrétnu prácu, má byť schopný v praxi okamžite efektívne plniť zadané úlohy. Teda vzdelávanie takmer formou prakticky orientovaných kurzov. Je zrejmé, že prvý prístup dáva univerzálnejšie vzdelanie, ale s malou možnosťou cieleného vzdelávania, druhý prístup nevytvorí dostatočnú základňu pre ďalšie vzdelávanie, adaptáciu na zmenené podmienky a pod. Existuje sústava študijných odborov, kde je stanovený požadovaný profil absolventa odboru.

Školy napĺňajú profil zostavením študijných programov pre daný odbor. Technické vysokoškolské vzdelávanie sa v súčasnosti uskutočňuje ako dvojstupňové s prvým stupňom bakalárskym, druhým inžinierskym. V bakalárskej etape štúdia je obvykle malá voliteľnosť predmetov, čo vyplýva z nutnosti garantovať každému absolventovi predpísaný rozsah vzdelania stanovený profilom. V inžinierskom stupni je obvyklá voliteľnosť obsahu vzdelania podľa predpokladanej oblasti uplatnenia absolventa. Každý stupeň vzdelávania musí byť vyvážený z hľadiska náročnosti jednotlivých etáp, ako aj z hľadiska rozsahu vzdelania v jednotlivých oblastiach a v nadväznosti obsahu predmetov.

Dvojstupňové štúdium má jednu z výhod, že umožňuje diverzifikovať náročnosť štúdia a umožniť vyštudovať prvý stupeň vzdelávania študentom, ktorí nemajú záujem venovať sa výskumu a vývoju, tvorbe nových systémov, ale, povedzme, zabezpečovať rutinný návrh systémov, prevádzkovať systémy, udržovať ich a pod. Vzdelanie môže byť cielenejšie a môžu sa v ňom uplatňovať vyššie požiadavky na kvalitu. Naplnenie všetkých cieľov a možností vyžaduje kvalitné personálne, programové a technické vybavenie vysokých škôl a, pochopiteľne, záujem študujúcich podporený i tým, že podľa kvality skončeného štúdia bude aj ich uplatnenie a ohodnotenie v praxi.