Cesta Rudolfa Štobera do oblasti projektovania elektrických zariadení sa začala pred viac ako dvomi desaťročiami, keď sa venoval návrhu a projektovaniu elektrických zariadení a elektroinštalácií. V regióne, kde pôsobí, bol o túto profesiu záujem zo strany elektro realizačných spoločností. Nedostatok skúsených odborných projektantov bol v roku 2002 príležitosťou pre naštartovanie vlastného podnikania pod aktuálnym názvom ELIN PRO, s. r. o. (www.elin.sk).

Aktuálne má v súlade s vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 platné oprávnenie pre § 24 ako revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického bez obmedzenia napätia, a to aj pre prostredie s potenciálne výbušnou atmosférou, čo je v súčasnosti najvyššie možné zaradenie elektrotechnika v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických vykonáva na základe certifikátu podľa STN EN ISO/IEC 17024: 2004 na projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 – technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre triedy objektov A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu a triedy objektov B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu. Certifikát má platnosť v celej EÚ. Vzhľadom na svoju špecializáciu na systémy a riešenia ochrany pred účinkami blesku a prepätia vykonáva v tejto oblasti nielen činnosti projektanta, revízneho technika, ale je aj žiadaným lektorom na rôznych odborných konferenciách, podujatiach alebo školeniach pre odbornú elektro komunitu.

R. Štober je aj členom TK č. 43 – elektroenergetika pri Ústave normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR, kde sa venuje pripomienkovaniu a odbornému prekladu noriem v oblasti ochrany pred účinkami blesku a prepätia.

Čiara bola čiarou

Na začiatku svojej podnikateľskej činnosti v roku 2002 na pozícii projektanta elektrických zariadení mal R. Štober len minimálny výber podporných hardvérových a softvérových nástrojov pre túto oblasť. „K dispozícii boli veľmi jednoduché softvérové programy na kreslenie elektrotechnických schém, kde sa dali používať len základné grafické prvky, ako čiara, obdĺžnik, základný text a podobne,“ vysvetľuje R. Štober. Postupom času spolu s vývojom IT nástrojov prešiel na používanie 2D CAD nástrojov od rôznych výrobcov. „Stále to však bolo o tom, že čiara bola čiarou, značka značkou, a to bez ďalších súvislostí a nadväzností.“

Od roku 2016 je už majiteľom licencií softvérových riešení EPLAN. „Ako projektant komplexných riešení som doplnil svoje portfólio softvérových nástrojov aj o ďalšie 3D CAD nástroje, čo zákazníkom prináša riešenia a sprievodnú dokumentáciu v najvyššej kvalite a prehľadnosti. Najnovšie sa zameriavam na využívanie riešenia BIM (Building Information Model),“ hovorí R. Štober.

Štandardizácia ako cieľ

Po skúsenostiach s 2D CAD nástrojmi, z ktorých výstupy boli pre montážnych pracovníkov alebo investorov prijateľné, mal R. Štober ambíciu posunúť sa o ďalší krok vpred. „Cieľom bolo to, aby výstup z môjho návrhu rozvádzača bol v nejakom štandarde overenom praxou. Tu bolo nevyhnutné pozrieť sa do zahraničia a na aktuálne normy a aké sú v tejto oblasti najlepšie skúsenosti. Netrúfal som si ísť do väčších projektov napríklad pre zákazníkov z priemyslu bez takejto overenej štandardizácie.“ Prieskum trhu a štúdium noriem IEC na projektovanie elektrických zariadení či označovanie prvkov smerovali výber práve k nástrojom EPLAN. „Napriek tomu, že na trhu boli riešenia aj iných výrobcov, ktorých demo verzie produktov som mal k dispozícii, práve EPLAN ponúkal presne to, čo som hľadal a potreboval pri riešení projektov návrhu rozvádzačov. A s touto voľbou som stotožnený dodnes.“

EPLAN bol jasnou voľbou

Prívetivosť a prehľadné usporiadanie používateľského prostredia, lokalizácia do českého jazyka, rozmanitosť funkcií a už spomínané výstupy v súlade s európskymi aj americkými štandardmi, to boli len niektoré vlastnosti, ktoré presvedčili R. Štobera investovať do nákupu prvej licencie EPLAN a byť o krok vpred aj voči konkurencii. Prvotná investícia nebola z tých najnižších, ale motto R. Štobera robiť projekty nie vzhľadom na kvantitu, ale kvalitu boli odpoveďou pri rozhodovaní medzi rôznymi dostupnými riešeniami. Nakoniec, ocenili to aj mnohí zákazníci z radov výrobcov rozvádzačov, montážnych firiem, revíznych technikov či priamo koncových používateľov.

R. Štober má na navrhovanie elektrických rozvádzačov aktuálne zakúpený softvér EPLAN Electric P8. Vďaka forme predplatného má vždy inštalovanú poslednú aktualizáciu tohto softvéru. „V prípade požiadavky zákazníka mám na vizualizáciu rozvádzača v 3D k dispozícii iné softvérové nástroje. Avšak zatiaľ mi vo väčšine realizovaných návrhov stačil práve EPLAN Electric P8 v aktuálnej konfigurácii.“

Funkcionalita, ktorá zrýchľuje a zjednodušuje návrh rozvádzačov

Medzi funkcie EPLAN Electric P8, ktoré sú podľa R. Štobera jednoznačne prínosom, považuje projektovanie podľa IEC štandardov, spôsob a možnosti označovania jednotlivých prvkov zariadení a využitie rozsiahlej knižnice artiklov EPLAN Data Portal, obsahujúcej tisícky prvkov elektrických zariadení rôznych výrobcov s detailnými technickými a konštrukčnými informáciami v podobe makier. Ak nie je k dispozícii makro, resp. artikel, ktoré projektant potrebuje, dokáže si ho veľmi jednoducho vytvoriť a uložiť do lokálnej knižnice či priamo vložiť do projektu. „To zásadným spôsobom zrýchľuje a zjednodušuje návrh rozvádzačov,“ vysvetľuje R. Štober. S týmto má aj konkrétnu skúsenosť pri realizácii projektu inteligentnej elektroinštalácie pre rodinný dom, kde bolo potrebné pridať do prostredia EPLAN nový prvok. „Ten som si vytvoril, pridal k nemu určité vlastnosti a uložil do svojej lokálnej databázy artiklov. Takto vytvorený artikel možno následne aktívne používať aj v iných projektoch.“

Veľkým prínosom je aj možnosť hromadného prečíslovania elektrických prvkov či svorkovníc v rozvádzači. Ak má totiž projekt niekoľko strán a príde požiadavka na doplnenie alebo odobratie prvku alebo svorkovnice, tak manuálne prečíslovanie by bolo veľmi zdĺhavé. „Jedným kliknutím dokážem prečíslovať desiatky svorkovníc, čo výrazne šetrí čas a znižuje chybovosť, ktorá je bežná pri manuálnom výkone takýchto zmien,“ hovorí R. Štober.

Projekty pre priemysel aj rezidenčný sektor

Z aktuálne realizovaných projektov, kde R. Štober aktívne využíva EPLAN Electric P8, možno spomenúť návrh dvoch rozvádzačov do priemyselnej haly, hlavný rozvádzač objektu spolu so všetkými podružnými rozvádzačmi na poschodiach v rámci rekonštrukcie administratívnej budovy a aktuálne je rozpracovaná aj spolupráca pre oblasť zdravotníctva, v rámci ktorej by išlo o zhotovenie konštrukčnej dokumentácie rozvádzačov na napájanie elektrických zariadení v zdravotníckych zariadeniach.

EPLAN je prínosom v každej fáze projektu

Ak zoberieme do úvahy realizáciu projektov pre rôzne stupne, napr. dokumentácia pre stavebné povolenie, na realizáciu stavby či konštrukčná dokumentácia na výrobu rozvádzača, v každom z nich sú riešenia EPLAN prínosom. Čas je v každom prípade zásadným činiteľom a pri vhodnom používaní rôznych makier a osvedčených štandardov možno vytvoriť schému zapojenia veľmi rýchlo. Ďalším veľkým prínosom nástrojov EPLAN pri väčších projektoch návrhu rozvádzačov je to, že ak potrebujeme robiť súpis jednotlivých prepojení v rámci rozvádzača, manuálne to môže byť doslova sizyfovská práca. Tento súpis obsahuje rôzne druhy informácií, napr. aký vodič (farba a prierez) sa má použiť, z ktorého a do ktorého bodu bude tento prepoj smerovať, aké bude mať označenie a pod. EPLAN dokáže jedným klikom vygenerovať súpis všetkých káblových prepojení a vygenerovať tento súpis aj vo formáte xls, čo pre pracovníka montáže alebo výrobcu rozvádzača znamená sprehľadnenie procesu výroby a zapojenia rozvádzača bez nutnosti zakúpenia špecializovaného softvéru. Ak nie je pre niekoho postačujúci výstup xls, tak je k dispozícii prehľadný nástroj EPLAN Smart Wiring, ktorý vedie pracovníka na obrazovke zapojením prepojov rozvádzača s funkciou potvrdzovania zrealizovaných zapojení.

Čiara už nie je len obyčajnou čiarou

Vďaka využívaniu IEC štandardov sa softvérové nástroje EPLAN posunuli aj v tom, že čiara už nie je len obyčajnou čiarou, ale je to konkrétny vodič s konkrétnou farbou a prierezom smerujúci z bodu A do bodu B. „Podobne za každým prvkom v nakreslenej schéme si vďaka EPLAN Data Portal možno predstaviť konkrétny produkt a konkrétneho výrobcu so všetkými technickými, konštrukčnými a obchodnými parametrami vrátane objednávkového čísla,“ vysvetľuje R. Štober. „Vďaka tejto funkcionalite dostane výrobca rozvádzača kompletné podklady nie len na realizáciu, ale aj na nákup komponentov.“

Špičková podpora

Jedna vec je mať softvér na projektovanie, druhá vec je vedieť naplno využiť ponúkané možnosti. „Po zakúpení softvéru som absolvoval päťdňové školenie v slovenskej pobočke EPLAN v Malackách a môžem ho vrelo odporučiť každému, kto má záujem pracovať s nástrojmi EPLAN. Samoštúdiom by to trvalo podstatne dlhšie a aj tak by človek neprišiel na všetky finesy, ktoré sú pre projektantov prínosom,“ vysvetľuje R. Štober. Školenie veľmi prehľadným a jednoduchým spôsobom predstavilo možnosti a funkcionalitu nástrojov EPLAN a účastník si na praktických príkladoch dokáže hneď prezentované veci vyskúšať. Rovnako ocenil aj popredajnú technickú podporu, ktorá bola nielen na vysokej technickej úrovni, ale aj veľmi promptná.

EPLAN je nástroj pre firmy všetkých veľkostí

Ako už bolo spomenuté, používanie softvérových nástrojov EPLAN výrazne šetrí čas v rôznych fázach spracovania projektov, zlepšuje prehľadnosť projektov, znižuje chybovosť manuálneho zadávania údajov, automatické generovanie výkazov materiálov a pod. „EPLAN nie je len pre tých, ktorí riešia návrh rozvádzačov pre priemyselné aplikácie. Jeho prínos ocenia aj malí projektanti a projekčné kancelárie zaoberajúce sa návrhom napr. inteligentných elektroinštalácií, kde je tiež v mnohých prípadoch potrebné uvažovať o samostatne stojacom skriňovom rozvádzači. Projektovať také veci v nejakom jednoduchom softvéri CAD, kde nefungujú krížové odkazy a vzájomné súvislosti medzi prvkami, je problematické. Sám už navrhujem rozvádzače, ktoré ani nemusia súvisieť s inteligentnou elektroinštaláciou, je tam len menší počet prvkov a za pár hodín ho mám spoľahlivo v EPLAN spravený. Neviem si už predstaviť robiť v inom softvéri,“ vysvetľuje R. Štober.

Ďalšou výhodou je export schém vytvorených v EPLAN do formátu PDF s aktívnymi odkazmi. „To ocenia najmä výrobné či montážne spoločnosti alebo revízni technici či elektro údržba, ktoré na prácu s takýmto PDF nepotrebujú mať inštalovaný žiaden špeciálny softvér, a to ani od spoločnosti EPLAN,“ konštatuje R. Štober. V rámci PDF fungujú rôzne krížové odkazy, kde napr. z prvej strany PDF možno po kliknutí na konkrétny prvok schémy (napríklad cievky stýkača) „odskočiť“ napr. na 14. stranu dokumentu, kde je napríklad spínací kontakt daného prvku.

Perspektíva aj do budúcnosti

Po doterajších skúsenostiach s EPLAN Electric P8 je R. Štober jednoznačne presvedčený pokračovať v práci s týmito softvérovým nástrojom. A to bez ohľadu na to, či ide o projekt menšieho rozvádzača pre rodinný dom alebo väčšie riešenia pre zákazníkov z priemyslu. „Nemám prečo uvažovať o nejakej zmene, EPLAN ako riešenie ma nesklamalo a vidím v ňom perspektívu aj do budúcna. Každá aktuálne vydaná verzia prináša nejaké novinky, ktoré dokážu projektantom pomôcť,“ konštatuje na záver R. Štober.

Pozrite si videoreportáž >>

Anton Gérer