Literatúra


Future Energy: Opportunities and Challenges

03.1.2013
Future Energy: Opportunities and Challenges

Autor: Thomas W. Kerlin

 

Celý svet stojí pred závažnou otázkou, a to ako vyrábame energiu a ako ju spotrebúvame. Uskladnenie a zlepšenie energetickej účinnosti môže pomôcť znížiť energetické nároky, avšak nedokáže zastaviť rastúcu spotrebu energie. Medzi možné zdroje na výrobu energie v ­budúcnosti budú patriť fosílne palivá (ropa, zemný plyn, uhlie, ropné piesky či ropné bridlice), biopalivá, slnko, vietor, vodné elektrárne, geotermálne zdroje a jadrová energetika. Každý z týchto zdrojov má svoje výhody aj nevýhody. Problémom je vyrobiť dostatok ­trvalo udržateľnej energie a zároveň odvrátiť neprijateľné zásahy do životného ­prostredia. Aby sme dokázali oceniť potenciál ­rôznych energetických možností, je potrebné, aby obyvatelia pochopili základné princípy vedy, bez ktorých nemožno zhodnotiť prínosy a ­obmedzenia jednotlivých zdrojov energie a všetky technológie, ktoré tieto energie využívajú. Uvedená publikácia uvádza veľmi prehľadne spracované a ľahko pochopiteľné potrebné základy.

Údržba ako zdroj produktivity

03.1.2013
Údržba ako zdroj produktivity

Autor: doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD.

 

Stupňujúce sa požiadavky na zvyšovanie produktivity vo výrobných procesoch vyžadujú v silne konkurenčnom a globalizujúcom sa prostredí prakticky aplikovať systém zameraný na dosiahnutie všeobecne akceptovateľnej úrovne efektívnosti výrobných strojov a zariadení. Takýmto systémom je jednoznačne Total Productive Maintenance (TPM), ktorý vo svojom kontexte integruje potrebu bezporuchovej prevádzky výrobných strojov a zariadení, ich pravidelnej diagnostiky a disponibility v reálnom čase. Predkladaná publikácia sa opiera o základné piliere TPM, ako sú autonómna a plánovaná údržba, systém preventívnych prehliadok a význam tímovej spolupráce v oblasti údržby, pričom poukazuje na vzájomnú prepojenosť systému údržby s organizáciou práce, posudzovaním celkovej efektívnosti strojov a zariadení a ­využívaním vizualizácie. Popri technicky orientovanej stránke údržby kladie dôraz aj na skúsenosti pracovníkov a ich schopnosť aktívne sa zapojiť do procesu neustáleho zlepšovania. Mottom predkladanej publikácie je, že ak existuje reálne navrhnutý výrobný systém, funguje aj údržba.

Inovačný manažment

03.1.2013
Inovačný manažment

Autori: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., doc. Ing. Helena Tureková, PhD.

 

Veľmi veľa sa hovorí o výrobkových inováciách, technických riešeniach, využiteľných technológiách, metódach a nástrojoch, ako ich možno dosiahnuť, ako aj o využívaní patentov. No veľmi málo sa hovorí o tom, kde sa to všetko začína, o možnostiach podnecovania kreativity pracovníkov, o prostredí, ktoré treba pre tieto procesy vytvoriť, o existujúcej báze vedomostí a znalostí, o inovačnom potenciáli v každom človeku. A práve tomu sú venované jednotlivé kapitoly knihy.

IEC 61499 Function Blocks for Embedded and Distributed Control Systems Design, Second Edition

08.11.2012
IEC 61499 Function Blocks for Embedded and Distributed Control Systems Design, Second Edition

Autor: Valeriy Vyatkin

 

IEC 61499 je norma pre distribuované riadiace systémy, ktorá vychádza z normy pre programovateľné logické automaty IEC 61131. Táto publikácia je praktickou príručkou o komponentovo orientovanom navrhovaní distribuovaných vnorených a riadiacich systémov. Každá kapitola je navrhnutá ako nezávislá študijná časť, čo je ideálne pre kurzy na univerzitách, školenia v priemysle alebo samoštúdium. Pracovné zručnosti spojené s normou IEC 61499 možno získať približne po 10 až 15 hodinách štúdia. Pre automatizérov, pracovníkov riadenia technológií či vývojárov predstavuje učebnica konkrétne smerovanie, ako špecifikovať a nasadzovať distribuované systémy riadenia podľa normy IEC 61499 a ako vytvárať riadiace zariadenia v súlade s touto normou.

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

08.11.2012
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Autori: Ján Meravý, Peter Surový, Martin Herman, Vladimír Judiny

 

Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo názorných obrázkov a fotografií na ľahšie pochopenie danej problematiky. Je vhodná nielen pre začínajúcich pracovníkov, ale je aj vhodnou praktickou pomôckou pre už zabehnutých pracovníkov pri ich práci na zariadeniach vysokého napätia.

Automatizace a automatizační technika 1

08.11.2012
Automatizace a automatizační technika 1

Autori: Beneš, Pavel – Lacko, Branislav – Maixner, Ladislav – Šmejkal, Ladislav – Voráček, Rudolf – Král, Jindřich – Janeček, Josef – Künzel, Gunnar – Semerád, Jaroslav – Souček, Pavel – Šulc, Bohumi

 

Na základe prieskumu skúseností učiteľov so staršími učebnicami automatizácie pripravilo kolégium pedagógov a odborníkov z praxe modernizovanú koncepciu dvojdielnej publikácie. Tá inovuje a rozširuje náplň predmetu o oblastiach, ktoré sú s automatizáciou neoddeliteľne spojené a o ekonomické a ďalšie aspekty jej optimálneho zavádzania a využívania.

Lokalizácia a navigácia mobilných robotov do vnútorného prostredia

08.11.2012
Lokalizácia a navigácia mobilných robotov do vnútorného prostredia

Autor: doc. Ing. František Duchoň, PhD.

 

Kniha sa zaoberá dvoma základnými úlohami mobilnej robotiky – lokalizáciou a navigáciou. Opisuje jednoduché i zložitejšie metódy lokalizácie v prostredí a metódy reaktívnej a globálnej navigácie vrátane problematiky konfiguračných priestorov. Cieľom je poskytnúť prehľad o štandardných metódach, pomenovať ich výhody a nedostatky, a tak umožniť výber najvhodnejšej metódy pre danú úlohu. V texte sú uvedené skúsenosti s aplikáciou spomínaných metód. Kniha obsahuje zoznam odporúčanej literatúry na podrobnejšie štúdium problematiky. Určená je širokému okruhu odborníkov v praxi aj študentom vysokých škôl.

Riadenie mechatronických systémov v podmienkach neúplnej informácie

08.11.2012
Riadenie mechatronických systémov v podmienkach neúplnej informácie

Autor: prof. Ing. Anton Vitko, PhD.

 

Publikácia poskytuje poznatky o nástrojoch a metódach automatického riadenia mechatronických systémov pracujúcich v podmienkach parametrickej neurčitosti, nemodelovanej dynamiky a neúplnej informácie o stave okolitého prostredia. Sú v nej opísané prístupy k zabezpečeniu tzv. odolného riadenia systémov, teda riadenia, ktoré zabezpečí požadované správanie systému, a to pri neúplnej informácii o pôsobení endogénnych aj exogénnych faktorov. Metódy sú založené na teórii systémov s premenlivou štruktúrou, fuzzy systémov a učiacich sa neuro-fuzy systémov. Riešia sa tu problémy z oblasti fúzie senzorickej informácie, automatického riadenia, ale aj neurónovej predikcie a klasifikácie potenciálnych poruchových stavov systému. Teória je dokumentovaná príkladmi z oblasti stacionárnych a mobilných robotov, teda mechatronických systémov par excelance. Každá kapitola je doplnená zoznamom odporúčanej literatúry na podrobnejšie štúdium. Publikácia je určená širokému okruhu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v praxi, ako aj študentom vysokých škôl.

Riadenie mechatronických systémov s nízkym tlmením

08.11.2012
Riadenie mechatronických systémov s nízkym tlmením

Autor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

 

Monografia opisuje jeden z vážnych problémov, ktorý sa vyskytuje v mechatronických systémoch, spôsobený existenciou členov s nízkym tlmením v mechanickom reťazci – vznik málo tlmených kmitov pri pohybe systému. Kmity v mechatronickom systéme spôsobujú rad problémov: menšiu presnosť, vyššiu spotrebu energie, vyššie opotrebovanie... V práci sú opísané metódy, ako potlačiť kmity, čím sa môže výrazne zvýšiť produktivita práce zariadenia, kvalita výroby či bezpečnosť práce. Uvedené metódy sú aplikovateľné aj v iných systémoch, nielen mechatronických. V texte sú uvedené výsledky praktických experimentov. Kniha obsahuje zoznam odporúčanej literatúry na podrobnejšie štúdium problematiky. Je určená širokému okruhu odborníkov v praxi aj študentom vysokých škôl.

Industrial Network Security, 2nd Edition

19.10.2012
Industrial Network Security, 2nd Edition

Autor: David J. Teumim

 

Takmer každý z nás si už prečítal titulky novín upozorňujúce na dôležitosť bezpečnosti sietí. Denne sa stretávame s článkami, ktoré opisujú útoky na dôležité sieti a centrá údajov. Či už budeme hovoriť o prevádzkových riadiacich systémoch, vďaka ktorým fungujú chemické podniky a rafinérie, SCADA systémoch riadiacich dodávku všetkých druhov energií alebo o podnikovej automatizácii pre diskrétne procesy, pri všetkých je základom priemyselná komunikačná sieť. A bezpečnosť celonárodnej infraštruktúry závisí práve od trvalej prevádzky týchto sietí. Táto ľahko čitateľná kniha informuje manažérov, inžinierov, technikov a operátorov, ako udržať naše priemyselné siete bezpečné pred narastajúcimi útokmi heckerov, prepustených zamestnancov či kyberteroristov.

<< < | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Dôvod rozmýšľať nad vyšším podielom automatizácie

Odborníci začínajú hovoriť o svete pred koronavírusom a po ňom. V moderných dejinách sa zvolilo podobné označenie v súvislosti s druhou...
Anton Gérer

Dáta – základ riadenia a zlepšovania

V istom slovenskom filme odznela veta „nemáš chlopa, nemáš pravdy“, teraz by som to s ohľadom na tému zlepšovania riadenia firiem pozmenil...
Milan Čuj

O víruse

V tomto čase všetci hovoria o víruse. Lekári sa snažia zachrániť ľudské životy a ekonómovia ekonomiku. Je zaujímavé sledovať pokoru a...
Ján Košturiak

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Podujatia na deň 9.6.2020
NEWMATEC 2020, Tále - NOVÝ TERMÍN!

09.6.2020 - 10.6.2020

10
Podujatia na deň 10.6.2020
NEWMATEC 2020, Tále - NOVÝ TERMÍN!

09.6.2020 - 10.6.2020

11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Podujatia na deň 23.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

24
Podujatia na deň 24.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

25
Podujatia na deň 25.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

26 27 28
29 30  
RSS | iCal

Videá

No video
No video