Literatúra


Smart Grids: Advanced Technologies and Solutions, 2nd Edition

10.10.2018
Smart Grids: Advanced Technologies and Solutions, 2nd Edition

Najnovšie vydanie obsahuje novú kapitolu zameranú na implementáciu a prevádzku prepojenej inteligentnej siete, ako aj aktualizácie viacerých ďalších kapitol. Do knihy bola pridaná aj nová kapitola zameraná na internet vecí v súvislosti s inteligentnými sieťami a inteligentnými mestami. Opisuje impulzy na zmenu v energetických sieťových odvetviach a faktory, ktoré sú motorom a prínosom pri podnikaní v tejto oblasti, a tiež výhľady rozvoja trhu v oblasti iniciatív zameraných na inteligentné siete. Predložená publikácia identifikuje technický rámec podporných technológií a inteligentných riešení a opisuje úlohu technologického vývoja a noriem súvisiacich s inteligentnými sieťami vrátane rôznych iniciatív a organizácií angažujúcich sa v naštartovaní realizácie inteligentných sietí. Prostredníctvom kapitol napísaných dlhoročnými odborníkmi v danej oblasti sa čitateľ dozvie, ako plánovať, prepájať, implementovať a prevádzkovať inteligentnú sieť. Autor publikácie Stuart Borlase má rozsiahle skúsenosti z predaja strategických riešení a rozvoja globálneho predaja v energetike a sieťových odvetviach. Počas svoje kariéry odovzdával svoje skúsenosti takým spoločnostiam ako Schneider Electric, General Electric, Siemens a ďalším v oblasti prevádzkových aj informačných technológií. Odborne sa zameriaval najmä na oblasti modernizácie inteligentných sietí a transformáciu podnikania.

Smart Grid Redefined: Transformation of the Electric Utility

10.10.2018
Smart Grid Redefined: Transformation of the Electric Utility

Publikácia, ktorú napísal jeden z najuznávanejších odborníkov v tejto oblasti, prevedie čitateľa cez evolúciu inteligentných sietí a poskytne mu pohľad na automatizáciu distribúcie, ukladania energie a mikrosietí. Kniha predstavuje spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie 3.0 a uvádza konkrétne príklady a prípadové štúdie z celého sveta. Čitatelia sa zoznámia aj so systémami na uskladňovanie energie a príčinami narúšania reťazca výroby a dodávky elektrickej energie. Odborníci získajú inšpiráciu k tomu, ako prekonať výzvy spojené s integrovanou dodávkou energií a rôznorodosťou dopytu.

Design of Smart Power Grid Renewable Energy Systems, 2nd Edition

10.10.2018
Design of Smart Power Grid Renewable Energy Systems, 2nd Edition

Predložená publikácia predstavuje systematický prístup k trvalo udržateľnej výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a obsahuje analytické nástroje ako pomôcku pri navrhovaní mikrosietí zostavených z technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Kniha prináša základné koncepcie prepojenia mikrosietí využívajúcich obnoviteľné zdroje energie do veľkých sietí. V každej kapitole uvádza autor najdôležitejšie technické problémy a následne formuluje matematický model týchto problémov, ktorý je simulovaný v prostredí softvérového nástroja MATLAB. Základom knihy je návrh distribuovaných systémov výroby, ako aj návrh fotovoltických elektrární s podtémou efektívneho návrhu inteligentných občianskych fotovotických mikrosietí. V rámci tejto časti knihy sú opísané systémy na monitorovanie energií, inteligentné zariadenia, odhad budovania záťaže, klasifikácia záťaže či cenotvorba v reálnom čase. Ďalej sa čitateľ dozvie viac o fázových a trojfázových systémoch, transformátoroch, záťažiach, meničoch, zosilňovačoch a pod.

Digital Twin Driven Smart Manufacturing 1st Edition

10.10.2018
Digital Twin Driven Smart Manufacturing 1st Edition

Táto publikácia hodnotí pozadie, najnovší výskum a aplikačné modely v oblasti digitálneho dvojčaťa a ukazuje, ako sa môže stať hlavným bodom pri budovaní inteligentných výrobných procesov. Záujem výrobných podnikov o digitálne dvojča je spôsobený potrebou výnimočnej spoľahlivosti výroby a celkovými trendmi smerujúcimi k inteligentným a prepojeným výrobným systémom. Predložená publikácia je dobrým odrazovým mostíkom pre čitateľov z rôznych oblastí priemyslu či akademického prostredia, pretože odpovedá na také otázky, ako: Čo je to digitálne dvojča? Ako vytvoriť digitálne dvojča? Ako využiť digitálne dvojča na zlepšenie efektivity výrobných procesov? Aké sú nevyhnutné aktivity pri zavádzaní digitálneho dvojčaťa? Aké najdôležitejšie prekážky treba prekonať pre úspešné nasadenie digitálneho dvojčaťa? Aké sú vzťahy medzi digitálnym dvojčaťom a novými technológiami? Ako skombinovať digitálne dvojča s novými technológiami pre dosiahnutie vyššej účinnosti a inteligencie vo výrobe?

Twin-Control: A Digital Twin Approach to Improve Machine Tools Lifecycle

10.10.2018
Twin-Control: A Digital Twin Approach to Improve Machine Tools Lifecycle

Publikácia sumarizuje výsledky európskeho výskumného projektu Twin-model based virtual manufacturing for machine tool-process simulation and control (Twin-Control). Prvá časť uvádza prehľad aplikácií informačno-komunikačných technológií v obrábacích a výrobných procesoch z vedeckého aj praktického uhla pohľadu a predstavuje princíp Twin-Control. Druhá časť opisuje vývoj digitálneho dvojčaťa obrábacieho stroja. V tretej časti autori uvádzajú infraštruktúru na monitorovanie a riadenie údajov získavaných zo strojov a výrobných procesov, ako aj množstvo aplikácií na monitorovanie energií. Vo štvrtej časti sú opísané rôzne funkcie vyvinuté v rámci projektu. V poslednej, piatej časti je uvedená validácia vlastností digitálneho dvojčaťa v dvoch kľúčových priemyselných odvetviach: leteckom a automobilovom. Kniha poskytuje reprezentatívny pohľad na najnovšie trendy vo výrobnom priemysle so zameraním na obrábacie stroje.

Eco-Factories of the Future

17.9.2018
Eco-Factories of the Future

Táto monografia predstavuje výber vedeckých príspevkov o ekopodnikoch budúcnosti. Témy sa sústreďujú na špičkové riešenia akademickej obce a priemyslu, ktoré podporujú podniky v ich úsilí uberať sa smerom k trvalo udržateľnej výrobe. Autori ponúkajú prehľad aktuálneho stavu s cieľom komplexne chápať ekologickú a nákladovo efektívnu výrobu od jednotlivých strojných zariadení až po úroveň riadenia podniku. Metodologické prístupy pokrývajú také témy, ako plánovanie a simulácia výroby, riadenie a správa energií či vyhodnotenie celého životného cyklu. Cieľovou skupinou publikácie sú odborníci z priemyslu, pracovníci priemyselných podnikov s rozhodovacími právomocami, ako aj výskumníci zaoberajúci sa trvalo udržateľnou výrobou.

Handbook of Biomechatronics 1st ed.

17.9.2018
Handbook of Biomechatronics 1st ed.

Predložená publikácia prináša predstavenie biomechatronických návrhov a detailné vysvetlenie niektorých z najvzrušujúcejších a prelomových biomechatronických zariadení na svete. Kniha, ktorú editoval Dr. Jacob Segil a ktorú napísal silný tím odborníkov v oblasti biomeachatroniky, pokrýva také oblasti, ako návrh biomechatroniky, jej prvky či špecifické biomechatronické zariadenia využívané v rôznych disciplínach. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú snímačmi, akčnými členmi, riadiacimi a procesnými systémami či spracovaním signálov. V každej časti je uvedená fáza vývoja biomechatronického zariadenia, za ktorou nasleduje podrobná analýzu súčasného stavu v danej oblasti.

Springer Handbook of Robotics, 2nd ed.

17.9.2018
Springer Handbook of Robotics, 2nd ed.

Druhé vydanie tejto publikácie prináša aktuálny stav v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti, akou je robotika, a to z rôznych aspektov. Dosiahnutím ľudských hraníc sa robotika významne angažuje vo výzvach nových, rozvíjajúcich sa oblastí. Interakcia, skúmanie a práca spolu s ľuďmi – nová generácia robotov sa stane v čoraz väčšej miere súčasťou našich životov. Dôveryhodná perspektíva praktických robotov medzi ľuďmi je výsledkom vedeckého úsilia a polstoročia trvajúceho robotického vývoja, ktoré robotiku postavilo na piedestál modernej vedeckej disciplíny. Druhé vydanie pripravené dvomi uznávanými svetovými odborníkmi, na ktorom sa podieľalo ďalších sedem editorov a viac ako 200 autorov, sa jednoznačne stalo „bibliou“ pre výskumníkov v oblasti robotiky, začínajúcich robotikov a študentov z príbuzným odborov. Obsah publikácie bol rozčlenený tak, aby zohľadnil štyri hlavné ciele: rozšírenie základných tém pre robotiku, ozrejmenie návrhu rôznych typov robotických systémov, riešenie úloh spojených s pohybom robota v prostredí a obohatenie pokročilých robotických aplikácií. Do publikácie bolo v porovnaní s prvým vydaním pridaných 15 nových kapitol zaoberajúcich sa nastupujúcimi trendmi. Knihu dopĺňajú multimediálne dodatky v podobe viac ako 700 videí, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu k obsahu publikácie.

Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence

17.9.2018
Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence

V tejto publikácii, ktorá rieši závažnú problematiku, prináša Max Tegmark opis a zviditeľnenie aktuálneho pokroku v oblasti umelej inteligencie (UI) a ako sa táto inteligencia chystá prekonať tú našu, ľudskú. Ako UI ovplyvní zločinnosť, vojny, súdnictvo, pracovné pozície, spoločnosť a náš pocit byť človekom? Vzostup UI má potenciál zmeniť našu budúcnosť viac ako ktorákoľvek iná technológia – a nenájdete lepšieho odborníka, ktorý by bol schopný preskúmať túto oblasť, ako Max Tegmark, profesor na MIT, ktorý pomohol hlavným výskumným programom a inštitúciám pochopiť, ako vyťažiť maximum z UI pre rôzne oblasti. Ako dokážeme zvýšiť našu prosperitu vďaka automatizácii bez toho, aby ľuďom chýbali príjmy alebo ciele? Ako by sme mohli spraviť UI systémy podstatne odolnejšie tak, aby robili to, čo chceme bez rôznych výpadkov či porúch alebo bez toho, aby boli napadnuté hackermi? Mali by sme sa obávať nových pretekov v oblasti smrtonosných autonómnych zbraní? Prekonajú nás stroje vo všetkých oblastiach, nahradia nás na pracovnom trhu alebo možno oboje dokopy? Pomôže nám UI v nevídanom rozkvete života, alebo nám poskytne väčšiu silu, než akú dokážeme vôbec zvládnuť? Akú budúcnosť by ste chceli? Vďaka tejto knihe budete schopní zapojiť sa do snáď najdôležitejšej diskusie súčasnosti. Publikácia sa nevyhýba širokej škále názorov alebo najkontroverznejším otázkam, ako sú superinteligencia, zmysel života, vedomie či konečné fyzické obmedzenie života vo vesmíre.

New Trends in Medical and Service Robots

17.9.2018
New Trends in Medical and Service Robots

Uvedená publikácia je zostavená z vybraných príspevkov, ktoré odzneli na 5. medzinárodnom kongrese medicínskych a servisných robotov (MESROB 2016). Medzi hlavné témy kongresu patrili exoskeletony a protézy, terapeutické roboty a rehabilitácia, kognitívne, humanoidné a obslužné roboty, asistenčné roboty a pomoc starším ľuďom, chirurgické a operačné roboty, rozhranie človek – robot, kinematické a mechatronické konštrukcie pre medicínske a asistenčné roboty, ako aj právne otázky v oblasti medicínskej robotiky. Kongres spojil výskumníkov a odborníkov z praxe s cieľom prediskutovať nové a nastupujúce oblasti medicínskej a obslužnej robotiky.

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Čakajú nás významné inovácie

Uchopovače na konci robotického ramena sú zodpovedné za to, čo už vyplýva z ich názvu – za uchopenie predmetov. Sú nevyhnutnou súčasťou...
Anton Gérer

„Všetko zlé je na niečo dobré.“

Nikdy by som si nebol myslel, do akej miery dokáže vzniknutá situácia prinútiť človeka konať, a tak dosiahnuť aj nové výhodnejšie riešenia...
Gabriel Zsilinszki

Bez cieľa

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako tých, ktorí nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na...
Ján Košturiak
CEE Automotive Supply Chain 2019
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2019
Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

2
Podujatia na deň 2.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

3
Podujatia na deň 3.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

4 5 6
7
Podujatia na deň 7.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

8
Podujatia na deň 8.10.2019
Eaton TOUR 2019, Trenčín

08.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

9
Podujatia na deň 9.10.2019
Eaton TOUR 2019, Košice

09.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

10
Podujatia na deň 10.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

11
Podujatia na deň 11.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

12 13
14 15
Podujatia na deň 15.10.2019
Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

16
Podujatia na deň 16.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

17
Podujatia na deň 17.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

18
Podujatia na deň 18.10.2019
ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

19 20
21 22
Podujatia na deň 22.10.2019
Eaton TOUR 2019, Bratislava

22.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

23
Podujatia na deň 23.10.2019
Eaton TOUR 2019, Banská Bystrica

23.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

24
Podujatia na deň 24.10.2019
PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

Slovenská kooperačná burza 2019, Bratislava

24.10.2019

25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal