Program zlepšovania spoľahlivosti prevádzkových prístrojov, ktorý využíva efektívna správa prevádzkových technických prostriedkov, môže byť jedným z riešení problému uvedeného vyššie. Údaje z inteligentných prevádzkových prístrojov, ktoré sa zobrazujú cez konfiguračné nástroje alebo nástroje pre správu technických podnikových prostriedkov, dokážu výrazným spôsobom skrátiť čas konfigurácie zariadenia, diagnostiku zariadenia a riešenie vzniknutého problému. Aplikácie, ktoré dokážu pracovať s FDT, tak poskytujú digitálne prostredie pre konfiguráciu a DTM nainštalované v zariadeniach ponúka rýchly a vzdialený prístup k ich rôznym možnostiam a informáciám, ktoré tieto prevádzkové inteligentné zariadenia ponúkajú. Uvedené technológie sú nápomocné pre celú prevádzku, pretože mnohé FDT aplikácie sú v zhode s pokynmi uvedenými v odporúčaní NE107, ktorej autorom je nezávislá organizácia NAMUR. V ňom sú definované symboly upozornenia a oznámení pre rýchle a jasné rozpoznanie a rozlíšenie vzniknutých problémov.

Zhrnutie

Pri predstave odborníkov v preddôchodkovom veku, ktorí už myslia na užívanie si zaslúžilého odpočinku, je potreba zmeny nevyhnutná. Ak máte zmenu skutočne vykonať, vybavte zručných odborníkov tými správnymi nástrojmi a získajte aj podporu vedenia firmy. Možno zistíte, že cesta k zvýšeniu spoľahlivosti prevádzky nie je až taká riskantná, dlhá, nákladná alebo strastiplná, ako ste si možno na začiatku predstavovali.

Pod zmenou myslíme niekoľko rozličných aspektov, ako napr.: organizácia práce, kultúra, pracovné postupy, technológia, školenia a snáď asi jeden z najdôležitejších aspektov – riadenie rizík. Nasadenie účinného systému správy technických podnikových aktív si vyžaduje zmenu vo všetkých týchto spomínaných aspektoch. Avšak finančná návratnosť a zvýšenie spoľahlivosti prevádzok sú veľmi dobre zdokumentované koncovými používateľmi a môžu pomôcť ako nevyhnutná mapa k úspechu – a to bez rizika!

Integrovaním a využívaním informácií z vašich nainštalovaných inteligentných zariadení je možné vykonávať lepšie rozhodnutia, čo môže potenciálne viesť k nárastu času bezporuchovej prevádzky, nižším nákladom a zvýšeniu spoľahlivosti celej prevádzky. V spolupráci s vašimi dodávateľmi automatizácie a prevádzkových prístrojov sa rýchlo naučíte o sile a prínosoch prechodu z plánovanej, alebo po vzniku poruchy, vykonávanej údržby k údržbe, ktorá bude viac prediktívna – a tak budete predchádzať neplánovaným odstávkam. Do úvahy prichádza len niekoľko málo iniciatív v oblasti automatizácie, ktoré spätne prinesú také vysoké výnosy pri tak nízkych investíciách.

Takže vitaj, nastupujúca generácia, ďakujeme doterajším starším odborníkom, využívajte digitálnu technológiu, zmeňte pracovné postupy a procedúry, riaďte svoje riziká, myslite za horizont, vytvorte tím (vrátane vedenia podniku) a dajte tímu právomoc používať vaše inteligentné meracie zariadenia pre zlepšenie správy technických podnikových prostriedkov. Ak premýšľate o nasadení a využívaní účinného riešenia pre správu technických podnikových prostriedkov s cieľom maximalizovať vaše investície do inteligentných meracích zariadení, nepochybne zistíte, že otázka znie nie či, ale kedy začať s jeho nasadením!

Viac informácií o technológii FDT získate na adrese www.fdtgroup.org.

Zdroj: Utilizing asset management is not a matter of if, but when!, FDT Group, november 2014, White paper, dostupné 14. 7. 2015.