Ochrana sluchu a zraku

Začnime teda rizikom hluku na našich pracoviskách a pozrime sa v prvom rade na rozdiel medzi zvukom a hlukom.

Zvuk je vibrácia šíriaca sa vzduchom vo forme vlnenia a je vnímaná ľudským uchom ako príjemný pocit.

Hluk je akýkoľvek neželaný zvuk, ktorý je dráždivý, nepríjemný, a za následok toho sa považuje poškodenie sluchu.

Hluk patrí medzi najčastejšie a najzákernejšie riziká vyskytujúce sa na slovenských pracoviskách. Prečo najzákernejšie? Dôvodov je hneď niekoľko:

 • hluk je neviditeľný,
 • naše uši nemajú schopnosť filtrovať nadmerný hluk,
 • hluk nás nebolí,
 • poškodenie sluchu nie je viditeľné ani citeľné, pokiaľ už nie je neskoro,
 • strata sluchu je dlhodobý a nezvratný proces.

Náš sluch je veľmi citlivý a dokáže rozlišovať smer prichádzajúceho zvuku a hlas po niekoľkých slovách a vie sa zamerať na jeden zvuk. Ak sa porežeme, krvácame. Ak sa udrieme, cítime bolesť. Ak vidíme nebezpečenstvo, tak sa mu snažíme vyhnúť. Pri hluku tieto faktory nevnímame, a preto ho často podceňujeme. Poškodzovanie sluchu preto radíme medzi dlhodobý proces a môžeme ho prirovnať k efektu udupávania trávy – keď sa prejdeme po trávniku raz alebo párkrát, tráva sa dokáže regenerovať a znova rásť.

Ak však budeme po trávniku dlhodobo chodiť, vychodíme v ňom holú cestičku, na ktorej tráva už neporastie. Presne tento efekt sa dá aplikovať na stratu sluchu a na dlhodobé pôsobenie hluku, ktorému ak sa nevyhneme alebo ak sa správne nechránime a sme mu vystavovaní pravidelne a v pravidelných intervaloch, tento náš zmysel stráca svoju citlivosť a čo je najhoršie, strata sluchu je nezvratný proces a nedá sa ani v dnešnej modernej medicíne nijako vyliečiť.

Samotné pôsobenie hluku nespôsobuje len stratu sluchu, ale má vplyv aj na našu každodennú kvalitu života a často spôsobuje nervozitu, únavu, stres, ale aj depresiu. Vystavovaním sa hluku takisto riskujeme, že sa stretneme s ďalšími vplyvmi na náš organizmus, ako je napríklad zvýšený krvný tlak, problémy so spánkom či srdcovo-cievne problémy.

Aby sme sa vedeli náležite chrániť proti týmto vplyvom hluku, v prvom rade potrebujeme poznať jeho hladinu. Na trhu sú rôzne zariadenia, ktoré nám dokážu odmerať, či bola prekročená hladina povoleného hluku na pracovisku. Od jednoduchých, na ktorých nám o hodnote hluku vypovedajú dve ledky (zelená – povolená hladina hluku nebola prekročená, červená – hladina hluku je nad 80 dB), až po profesionálne, ktoré nám dokážu odmerať hluk s presnosťou na jednu desatinu dB, vytvoriť časovú snímku a napríklad aj previesť namerané hodnoty pomocou softvéru do počítača a následne ich vyhodnocovať.

Pri hladine hluku vyššej ako 80 dB (8 hod.):

 • musia byť k dispozícii chrániče sluchu,
 • zo strany zamestnávateľa vyplýva povinnosť, aby mal pracovník chrániče sluchu k dispozícii.

Pri hladine hluku vyššej ako 85 dB (8 hod.):

 • chrániče sluchu musia byť nasadené a používané,
 • povinnosťou je komplexný program na ochranu sluchu.

Na porovnanie, normálna ľudská reč dosahuje hodnoty od 40 dB do 60 dB.

Ďalším dôležitým krokom pri ochrane sluchu je po identifikácii miery rizika zabezpečenie dostatočnej ochrany. Tá sa dá dosiahnuť pomocou rôznych chráničov sluchu, ktoré sú v našej ponuke rozdelené na:

Zátkové:

 • jednorazové,
 • na viacnásobné použitie,
 • so šnúrkou,
 • v dávkovači,

Slúchadlové:

 • s hlavovým pásom,
 • s prichytením na prilbu,
 • s pásom okolo krku,

Elektronické:

 • s aktívnou ochranou sluchu,
 • s dorozumievacím zariadením,
 • unikátne riešenia šité na mieru.

Samozrejme podkategórií je omnoho viac, a preto vám so správnym výberom OOPP radi pomôžeme osobne.

Najdôležitejším parametrom pri správnom výbere OOPP na ochranu sluchu je však hodnota útlmu, ktorú daný chránič sluchu poskytuje. Pri výbere chrániča sluchu sa táto hodnota odčítava od nameranej hodnoty hluku a podľa výslednej hodnoty vieme určiť, či nám vybraný OOPP v nami zistených podmienkach vyhovuje a zaručí dostatočnú ochranu používateľa v náročných podmienkach. Náš systém OptimeAlert využíva jednoduchú a logickú klasifikáciu pomocou farieb, čím sa veľmi zjednodušuje proces správneho výberu. Najprv zistíte hodnotu hluku u vás a potom podľa uvedených ikon zistíte, do akého rozsahu hluku spadá hluk nameraný u vás. Zapamätajte si príslušnú ikonu a vyberte si zo širokej škály výrobkov, na ktorých nájdete ikonu prislúchajúcu vašej hlukovej záťaži. Systém OptimeAlert bol integrovaný do prístroja na meranie hluku SD-200, ktorý pomocou ikony ukáže vhodný produkt ochrany sluchu.

Samozrejme, nezabúdame ani na osvetu a správnosť používania zverených OOPP na ochranu sluchu. Veď stačí len pár minút nesprávneho nasadenia chrániča sluchu počas pracovného času a riziko poškodenia sluchu sa blíži k hodnote takej, akoby sme chránič nepoužili vôbec. Preto sme vyvinuli systém školenia zamestnancov a používateľov OOPP na správnu ochranu sluchu. Pomocou systému Ear FitTest dokážeme odmerať hladinu útlmu pri použití ušných zátok u každého používateľa individuálne. Pri tom nám pomáha miniatúrny mikrofón, ktorý je vsadený do ušnej zátky, ktorú si používateľ nasadí, a následným reprodukovaním hladiny hluku dokáže softvér a systém nášho Ear Fit Testu vyhodnotiť správnosť nasadenia a používania ušnej zátky a zistiť útlm priamo v uchu používateľa. V rámci školení pre vašich zamestnancov alebo aj v individuálnych termínoch radi prídeme a pomôžeme vám aj pomocou tohto systému zdokonaliť ochranu sluchu pre vašich zamestnancov či kolegov.

Ochrana sluchu od 3M neznamená len samotné produkty. Znamená komplexnú ponuku produktov, služieb a riešení, pochopenie funkčnosti a vedomosti nad rámec štandardnej bezpečnosti. S nami si môžete byť istí, že naše výrobky splnia svoju úlohu, že všetky naše výrobky sú vyrobené z prvotriednych materiálov a navrhnuté tými najlepšími odborníkmi, a preto budete vždy vedieť, že sa máte na koho obrátiť. Ochrana sluchu vám musí vyhovovať, musí byť prispôsobená vašim podmienkam a správne nastavená v záujme zachovania bezpečnosti, produktivity a pohodlia. Zníženie hluku nesmie byť ani príliš nízke, ani príliš vysoké. Ponúkame riešenia pre individuálne potreby jednotlivcov, pričom portfólio výrobkov sa začína pri jednoduchých ušných zátkach a končí pri high-tech elektronických slúchadlových chráničoch.

Ochrana zraku

Ľudské oko je úžasný a jedinečný orgán. Náš zrak nám umožňuje rozoznávať farby, tvary, tváre a orientovať sa v priestore. Preto by pri každej pracovnej činnosti mala byť do istej miery zvážená aj jeho ochrana.

Rohovka je v priamom kontakte s vonkajším prostredím, hrá významnú úlohu pri prenose svetelných lúčov. Patrí k častiam ľudského tela s najvyššou citlivosťou na dotyk.

Zrenica (regulátor svetla) je umiestnená v strede dúhovky, funguje ako clona fotoaparátu. Priemer zrenice sa mení v závislosti od intenzity svetla.

Šošovka zabezpečuje zaostrenie (pohľad do blízka a diaľky), je ovládaná svalmi. Vekom svaly strácajú silu a vzniká starecká ďalekozrakosť (presbyopia). Expozícia infračerveným a ultrafialovým žiarením môže spôsobiť stratu priehľadnosti šošovky. Výsledkom je strata zraku (sivý zákal).

Sietnica zachytáva všetky svetelné lúče, prenáša všetky informácie prostredníctvom optických nervov do mozgu, kde vzniká zrakový vnem. Spálené bunky sietnice sú navždy zničené, čo spôsobuje trvalú stratu zraku.

Každodenne na celom svete utrpí zranenie zraku viac ako 600 pracovníkov. Jednoduchou príčinou je, že nepoužívajú ochranu zraku.

Ohrozenie zraku v priemysle:

 • mechanické ohrozenie: prach, nárazy, pevné častice,
 • ohrozenie teplom: horúce kvapaliny, striekajúce taveniny, plameň,
 • chemické a biologické ohrozenie: striekajúce kyseliny, rozpúšťadlá, alkálie, infikovaná krv,
 • radiačné ohrozenie: ultrafialové a infračervené žiarenie, viditeľné svetlo, laserové žiarenie,
 • ohrozenie elektrickým prúdom: priamy kontakt, elektrické iskry pri skratoch.

Sme vedúca spoločnosť na svete vo výrobe ochranných pracovných prostriedkov. Nové portfólio našich výrobkov na ochranu zraku je prísľubom najvyššej kvality. Predstavuje optimálny súlad medzi pohodlím, ochranou a dizajnom. Naším cieľom je uspokojiť vaše potreby prostredníctvom výnimočnosti, odbornosti, kvality a nadštandardných služieb. Naša globálna technológia, výroba a znalosti dokážu viac, ako je vývoj výrobkov, ktoré pomáhajú vašim zamestnancom pracovať bezpečne a pohodlne. Progresívna technológia v spojení s vysokou úrovňou kvality, inovácie a neustále sa rozširujúci sortiment výrobkov je to, čo naši zákazníci očakávajú od našej spoločnosti.

Štýl

Ak hovoríme o zvyšovaní prijateľnosti osobných ochranných pracovných prostriedkov pre používateľov, kritickým faktorom je štýl. V sortimente našich výrobkov na ochranu zraku nájdete na výber rozmanité moderné a štýlové produkty.

Ochrana

Prémiový rad ochranných okuliarov poskytuje najvyššiu optickú triedu. Široký sortiment výrobkov na ochranu zraku zahŕňa odolné povrchové úpravy proti poškriabaniu a zahmlievaniu. Všetky prémiové ochranné okuliare a utesnené ochranné okuliare od 3M majú spoľahlivú ochranu proti UV žiareniu, sú schválené podľa normy EN 166 a majú CE značenie.

Pohodlie

Mnohé z našich výrobkov prichádzajú s nastaviteľnými prvkami a jemnými materiálmi v kontaktných plochách kvôli zdokonaleniu utesnenia a pohodlia a na zabezpečenie použiteľnosti pre rôzne veľkosti a odlišnosti tvárí.

Kompatibilita

Ochranné okuliare sa často nosia v spojení s inými OOPP, a preto je veľmi dôležité, aby bolo zaručené pohodlie a kompatibilita s ostatnými ochrannými prostriedkami. Ochranné okuliare môžu byť nosené spolu s ochranou dýchania a sluchu od našej spoločnosti. Kompatibilita s inými OOPP podlieha viacerým faktorom, ktoré vyžadujú, aby zamestnávateľ a používateľ použili vhodný výber závisiaci od individuálnych potrieb.

Naozaj je teda len na vás, ako pristúpite k ochrane vášho zdravia pri práci. Práve ste sa dozvedeli, prečo a hlavne ako si čo najlepšie svoje zdravie chrániť. Naša spoločnosť bude aj naďalej vyvíjať nové produkty, aby ste sa mohli tešiť z každého dňa bez ujmy na zdraví.

Martin Fábry
mfabry@mmm.com