Robotická automatizácia procesov (Robotic Process Automation, RPA) je v dnešných podnikoch horúcou aktualitou. Takmer v každom odvetví a naprieč obchodnými aktivitami softvérové roboty automatizujú netvorivú a často únavnú prácu, ktorú predtým vykonávali ľudia. Kancelárska práca má veľa opakujúcich sa rutinných úloh, ktoré sú nudné a nezaujímavé. RPA je typ softvéru, ktorý napodobňuje činnosť človeka pri vykonávaní úlohy v rámci procesu. Dokáže robiť opakujúce sa veci rýchlejšie a presnejšie ako ľudia, čím ich oslobodzuje od iných úloh vyžadujúcich silné ľudské stránky, ako je emocionálna inteligencia, uvažovanie, úsudok a interakcia so zákazníkom.

Softvérové roboty môžu napríklad čítať a zadávať text, priraďovať kategórie položiek, získavať údaje, vykonávať zadania a udržiavať záznamy. RPA môže zahŕňať rozpoznávanie hlasu alebo obrazu, predikčnú analýzu, kognitívne rozhodovanie, samodiagnostiku.

Ako funguje RPA?

Nástroje RPA dokážu zaznamenať činnosti používateľov vykonávajúcich opakujúce sa úlohy a vygenerovať skript, ktorý následne softvérový robot sleduje pri vykonávaní uvedenej úlohy. Skript, ktorý tento robot vytvára, je často založený na kliknutiach, záznamoch, pohyboch a celkových akciách, ktoré používateľ vykonal na obrazovke. Robot RPA bude postupovať podľa skriptu a opakovať tieto kroky. RPA do istej miery replikuje činnosti používateľa na pracovnej ploche interakciou s rozhraním rovnakým spôsobom ako človek.

Čím sa RPA líši od automatizácie?

Tradične automatizované riešenia sú zväčša integrované do existujúceho softvérového systému alebo interagujú so systémom pomocou aplikačných programovacích rozhraní (Application Programming Interface, API). Aj preto môže byť integrácia rôznych systémov limitujúca z dôvodu obmedzení API, takže tradičnú automatizáciu možno použiť pri obmedzenom počte obchodných procesov.

RPA prevláda v kancelárskych úlohách, pri fakturácii, prenose a analýze dát. Roboty sa môžu prispôsobiť akémukoľvek rozhraniu alebo pracovnému toku, pri automatizácii nie je potrebné meniť podnikové systémy, aplikácie alebo existujúce procesy. Technológia RPA je súčasne schopná pracovať v rôznych typoch aplikácií, je neinvazívna a flexibilná na automatizáciu bežných úloh.

Najdôležitejším rozdielom medzi RPA a tradičnými nástrojmi na automatizáciu pracovného toku je súbor zručností potrebných na splnenie úlohy automatizácie. Pri tradičnej automatizácii pracovného toku skúsený softvérový inžinier píše program na vytvorenie súboru akcií, ktoré automatizujú úlohu a pripájajú softvér k základnej výpočtovej infraštruktúre pomocou API napísaných v Pythone, Jave alebo iných softvérových jazykoch. Na rozdiel od toho systémy RPA zvyčajne vytvárajú zoznam akcií jednoducho zaznamenávaním akcií používateľov pri vykonávaní úlohy v grafickom používateľskom rozhraní (GUI) aplikácie. Po zaznamenaní systém zopakuje tieto úlohy priamo v GUI bez potreby ľudského úsilia.

Aké sú výhody RPA?

Ako používateľsky prívetivý a nákladovo efektívny nástroj poskytuje RPA veľké množstvo výhod, ktoré priťahujú záujem spoločností z mnohých priemyselných odvetví. Medzi hlavné výhody RPA patria predovšetkým nízke technické požiadavky. Programovacie zručnosti nie sú potrebné na konfiguráciu softvérového robota, respektíve nie je nutná hlbšia predchádzajúca znalosť niektorých programovacích jazykov preto, aby bol človek schopný vytvoriť v rámci RPA vlastný proces.

Ďalším benefitom je zvýšená presnosť. Softvérové roboty sú extrémne presné a konzistentné, sú oveľa menej náchylné na chyby alebo preklepy ako človek. To sa môže vzťahovať na bežné procesy, ako je zriaďovanie používateľských účtov, kopírovanie informácií z jedného systému do druhého alebo vyplňovanie formulára na základe informácií z iného systému, kde pri zvýšenom objeme a časovej náročnosti je často proces náchylný na chyby zo strany človeka.

Roboty sa riadia iba pokynmi, na ktoré boli nakonfigurované, a pre každý krok poskytujú históriu tzv. logu, ktorý zaznamenáva všetky kroky vykonané v rámci daného procesu. Môžu tiež prehrávať svoje minulé akcie, ak treba skontrolovať časti procesu, vďaka čomu je tento nástroj vhodný aj pre aplikácie vyžadujúce najprísnejšie štandardy dodržiavania predpisov.

Aké sú riziká RPA?

Ako každá technológia, aj robotická automatizácia procesov má svoje zápory a nedostatky, s ktorými je nevyhnutné pri výbere a implementácii počítať. Najčastejšie skloňovaným nedostatkom RPA je zvyšovanie technologického dlhu. Technologickým dlhom sa myslí zachovávanie zastaraných aplikácií namiesto ich náhrady aktuálnymi platformami. RPA sa často používa na obsluhu systémov bez rozhrania na výmenu dát so svojím okolím. Aplikovaním robotov na takýto systém sa v krátkom čase dosiahnu požadované benefity, ale na druhej strane aplikácia podporujúca proces zostáva stále v rovnakom nevyhovujúcom stave.

Zamestnanci, ktorých sa implementácia novej technológie týka, sa musia učiť nové veci a nie každý túto príležitosť berie s nadšením. Aby bolo RPA prijaté čo najlepšie, treba v podniku vytvoriť kultúru inovácií, ktorá urýchli jej prijatie. So zamestnancami je spojená aj jedna z najväčších obáv súvisiacich s nasadením RPA, a to strata zamestnania. Pokiaľ dokáže robot pracovať rýchlejšie a presnejšie, vynára sa otázka, či sú ľudia na tieto činnosti vôbec potrební.

Ďalšie negatíva robotickej automatizácie procesov spočívajú skôr v technických nedostatkoch, a to predovšetkým v nedokonalosti práce s neštruktúrovanými dátami, ktoré nie je robot schopný rozpoznať. V niektorých prípadoch možno použiť optické rozpoznávanie znakov (Optical Character Recognition, OCR). Táto funkcia sa využíva napríklad pri spracovaní faktúr. Avšak aj pri použití OCR je nutné, aby formát faktúry dodržiaval určitú štruktúru. Ďalej je to tiež obmedzenosť kognitívneho rozhodovania. Robot pracuje takým spôsobom, akým bol naprogramovaný.

Nástroje RPA

Z hľadiska výberu nástrojov RPA je na trhu už teraz k dispozícii rozsiahla ponuka. Okrem toho, že RPA sú relatívne jednoduché na nasadenie a manipuláciu, sú aj cenovo dostupné. Tu sú niektoré z obľúbených technológií:

Automation Anywhere ponúka nástroj RPA so širokou škálou funkcií, pričom kombinuje RPA s kognitívnymi prvkami, ako sú spracovanie prirodzeného jazyka, analýza údajov a schopnosti strojového učenia. RPA možno nasadiť v cloude alebo on-premise a používateľom umožňuje vyvíjať, nasadzovať a spravovať svoje vlastné roboty. Softvér RPA Workspace od Automation Anywhere je riešením, ktoré nevyžaduje programovanie a má bezplatnú skúšobnú verziu.

Power Automate, predtým známy ako Microsoft Flow, je cloudový systém, ktorý používateľom umožňuje vytvárať automatizované pracovné postupy zjednodušujúce správu procesov. Platforma poskytuje významné možnosti automatizácie, ktoré zahŕňajú obsluhovanú a bezobslužnú RPA prostredníctvom ľahko konfigurovateľných pracovných postupov (presunúť a pustiť, ukázať a kliknúť) automatizujúcich jednotlivé úlohy aj rozsiahle systémy. Vďaka inteligencii riadenej umelou inteligenciou môžu roboty Power Automate pracovať so štruktúrovanými a neštruktúrovanými údajmi z digitálnych a analógových zdrojov.

VisualCron určený pre počítače so systémom Windows je nástroj na automatizáciu, integráciu a plánovanie úloh. Softvér nevyžaduje žiadne programátorské zručnosti na učenie sa a zostavovanie úloh a ponúka ľahko použiteľné používateľské rozhranie. VisualCron má viac ako 300 vlastných úloh vyvinutých rôznymi technológiami na základe požiadaviek zákazníkov a spätnej väzby. K dispozícii je 45-dňová bezplatná skúšobná verzia.

Blue Prism ponúka rozmanité portfólio produktov vrátane robotickej automatizácie procesov. Inteligentná automatizačná platforma Blue Prism ponúka nástroje bez potreby programovania a je k dispozícii pre lokálne, verejné cloudové, hybridné a multicloudové prostredie a nasadenie SaaS. Automatizuje časovo náročné úlohy prostredníctvom intuitívnych rozhraní „potiahni a pusť“, aby vyhovovalo aj netechnickým používateľom. Riešenie ponúka bezplatnú skúšobnú verziu.

Medzi ďalšie obľúbené nástroje RPA patria UiPath, NICE, IBM RPA, Appian, Pega, Nintex RPA a iné.

O tom, aké možnosti RPA prináša pre priemyselné podniky, sa dočítate v Téme čitateľov ATP Journal.

Zdroj

[1] How to choose RPA software: 10 key factors to consider. CIO. [online]. Publikované 17. 6. 2021. Citované 14. 10. 2022.

[2] Ultimate guide to RPA (robotic process automation). TechTarger. [online]. Publikované 17. 5. 2021. Citované 14. 10. 2022.

[3] 10 of the Top Free and Open-Source RPA Tools to Consider. Solutions Review. [online]. Publikované 31. 8. 2022. Citované 14. 10. 2022.