Na obr. 11 je ukázaný príklad modulárneho záložného zdroja UPS s výkonom 1 MW, stupňovateľného po 200 kW. Najdôležitejším výsledkom je, že celkové náklady na vlastníctvo (TCO) klesajú, pretože sa dosahujú úspory pri začiatočných nákladoch aj pri výdavkoch na každodennú prevádzku systému.

Obr. 11 Modulárne, rozširovateľné UPS

Obr. 11 Modulárne, rozširovateľné UPS

Okrem vyššej elektrickej účinnosti získanej rozširovaním kapacity UPS podľa potreby záťaže má modulárne vyhotovenie UPS aj ďalšie vlastnosti, ktoré výrazne prispievajú k vyššej dostupnosti, účinnosti a znižovaniu celkových nákladov na vlastníctvo. Viac o prínosoch modulárneho riešenia UPS možno nájsť aj v prehľadovom článku APC White Paper 116 s názvom Standardization and Modularity in Data center Physical Infrastructure.

Vyššia účinnosť má okrem priameho zníženia spotreby energie aj ďalší prínos. Napr. v USA sa v dokumente Energy Policy Act of 2005 uvádza informácia o poskytovaní daňových úľav pri zvyšovaní energetickej účinnosti komerčných budov [4]. Podobne sú na tom aj firmy v UK, kde si podľa schémy s názvom Enhanced Capital Allowances (ECE) môžu tieto firmy v prvom daňovom roku odpísať 100 % nákladov investovaných do vyhradených energeticky účinných zariadení [5]. V niektorých geografických lokalitách (vrátane mnohých oblastí USA) poskytujú dodávatelia energií stimuly pre ­riešenia s vysokou účinnosťou prostredníctvom programov na ­riadenie na strane spotreby (demand-side management, DMS). Tie sú zamerané na zníženie dopytu na dodávateľa energií. Spotrebitelia, ktorí efektívnejšie využívajú energiu, by vďaka ­takýmto stimulom mohli znížiť svoj odber elektrickej energie alebo by energetická spoločnosť mohla dotovať kapitálové výdaje na účinnejšie technológie. Takéto prínosy ďalej znižujú celkové náklady na vlastníctvo pre majiteľov energeticky úsporných dátových centier.

Aby sme mohli s istotou určiť energetickú účinnosť systémov UPS, musia všetky merania zamerané na účinnosť UPS vykonať ich ­výrobcovia pri rovnakých podmienkach a musia ich spracovať a uznať nezávislé organizácie oprávnené vykonávať testovacie činnosti. Lawrence Barkeley National Laboratory (LBNL) z USA vydal aktuálne správu týkajúcu sa systémov UPS ako súčasti ich projektu Vysokovýkonné a technologicky moderné budovy, zameraného na zlepšenie energetickej účinnosti v dátových centrách aj vo vysoko čistých miestnostiach a laboratóriách [6]. V tejto správe je navrhnutých niekoľko schém hodnotenia energetickej účinnosti a kvality energie pre rôzne typy UPS systémov ako návod na odporučenie vysoko účinných UPS.

Uvedené sú tu aj odporúčania, ako projektovať zelené budovy s ­vysokou účinnosťou. Tieto návrhy často obsahujú využívanie účinných dátových centier, ktoré získavajú na trhu čoraz väčší kredit. Spoločnosti čoraz častejšie vyhľadávajú zelené riešenia, ktoré nakupujú a zdôrazňujú aj vo svojej marketingovej komunikácii. Zároveň tak prispievajú k znižovaniu svojich prevádzkových nákladov. A pritom sú všetci víťazmi – firmy, ich zákazníci (vďaka nižším výrobným nákladom) aj životné prostredie. Odporúčania využívať zelené technológie sa budú na trhu zdôrazňovať čoraz častejšie a budú čoraz dôležitejšie, nakoľko zdroje energie sa znižujú a sú čím ďalej, tým drahšie.

Záver

Dátové centrá spotrebúvajú enormné množstvo energie – fakt, ktorý je vo veľkej miere ignorovaný trhom aj spoločnosťami. Jednou z kľúčových vlastností pri rozhodovaní sa o nákupe akejkoľvek technológie býva celková cena vlastníctva. A to, čo môže odlíšiť jednotlivé UPS systémy od seba, je ich účinnosť. Je dôležité si ­zapamätať, že skutočnou mierou úspechu (za predpokladu dodržania štandardnej spoľahlivosti) je aktuálne dosahovaná účinnosť a nie ­detaily internej technológie, vďaka ktorej sa táto účinnosť dosahuje. Je možné, že sa vynájdu nové technológie, alebo tie staré budú vylepšené – avšak z pohľadu používateľa je to práve krivka účinnosti, ktorá je rozhodujúca. Pri kombinácii s nákladmi na obstaranie UPS predstavuje tie najdôležitejšie informácie pri rozhodovaní. Ak sú všetky systémy porovnateľne spoľahlivé, čo väčšina je, potom sa vyžaduje používať systémy s najvyššou účinnosťou. Voľbu modulárneho ­riešenia podporujú aj ďalšie argumenty, ako sú príspevok k ochrane životného prostredia, čo zvyšuje imidž každej spoločnosti, lepšia životaschopnosť firmu a zjednodušenie požiadaviek na servis.

O autorovi

Victor Avelar je starší výskumný analytik v spoločnosti APC patriacej do skupiny Schneider Electric. Je zodpovedný za návrh ­dátových centier a výskum ich prevádzky, venuje sa konzultáciám so ­zákazníkmi v oblasti hodnotenia rizík a praktického návrhu s ­cieľom ­optimalizovať dostupnosť a účinnosť prostredia ich dátových centier. V. Avelar získal titul Bc. na Mechanical Engineering na Rensselaer Polytechnic Institute a titul MBA na Babson College. Je členom AFCOM a American Society for Quality.

Literatúra

[4] http://www.energy.gov/taxbreaks.htm (citované 20. 6. 2013)
[5] http://www.eca.gov.uk (citované 20. 6. 2013)
[6] My Ton and Brian Fortenbury, High-Performance High-Tech Buildings – Uninterruptible Power Supplies (UPS). December 2005.

Koniec seriálu

Autor článku: Victor Avelar
Zdroj: Avelar, V.: Making Large UPS Systems More Efficient. APC by Schneider Electric, White Paper 108, Revision 2, 2010.
Publikované so súhlasom spoločnosti Schneider Electric Slovakia, spol. s r. o.

-tog-