Posunuli sa teda podniky s čisto slovenskou účasťou z hľadiska chápania údržby a využívania moderných metód na jej riadenie?

Okolo nás je vďaka rôznym zdrojom, medzi ktoré ja osobne radím aj ATP Journal veľa informácií o tom, ako samotnú údržbu vykonávať a je popísaných aj množstvo konkrétne prípadov, kedy vhodne nastavený systém údržby priniesol výrazné zlepšenie činnosti celého podniku a generoval aj merateľné finančné prínosy. Pracovníci údržby, ktorí svoju prácu berú seriózne a majú záujem ju aj neustále zlepšovať teda majú dostatok príležitostí inšpirovať sa. Navyše čoraz častejšie sa stretávam s manažérmi na úrovni riadenia celého podniku, ktorí chápu postavenie a poslanie údržby ako nevyhnutnú súčasť celého reťazca podnikových procesov. Ciele údržby vedia nastaviť s cieľmi a stratégiami celej firmy a potom vedia aj vcelku presne definovať, čo má údržba podniku priniesť. Z tohto hľadiska teda môžem povedať, že postavenie údržby ako aj zavádzanie moderných metód údržby sa aj v rámci podnikov s čisto slovenskou účasťou za tie tri roky posunulo dopredu.

Zdá sa vám, že pracovníci zodpovední za údržbu, s ktorými sa máte možnosť v rámci svojej práce stretávať prichádzajú s kreatívnymi nápadmi na zlepšenie procesov údržby?

To dosť záleží od toho, v akom prostredí sa nachádzajú. Ak má takýto pracovník vytvorené vhodné podmienky pre svoju prácu, tak má záujem a nakoniec aj generujú nové myšlienky a nápady týkajúce sa procesov údržby. Ale môže sa nachádzať aj v prostredí, ktoré jeho nápady brzdí. V takom prípade často pracovník nemá záujem, chuť či motiváciu nejakým spôsobom „bojovať“ so svojimi nadriadenými. Filozofia je ale v tom, že ak pracovník obsluhujúci nejaký stroj alebo výrobnú linku prichádza s nápadmi a podnetmi, ako svoju prácu zlepšiť, tak firma si môže povedať „výborne, toto bol náš cieľ, chceme naše procesy zlepšovať aj takýmto spôsobom“. Ak pracovník cíti, že jeho nápady sú jeho nadriadenými prijímané a aj sa zrealizujú, jeho motivácia neustále zlepšovať seba samého a procesy, na ktoré má dosah výrazne stúpa. Vďaka takýmto pracovníkom potom rapídne rastie aj celá firma.

Aký trend v súčasnosti prevláda v podnikoch z hľadiska jednotlivých typov údržby?

Niekedy platilo, že ak podnik vykonával zo 70% plánovanej , preventívnu údržby a 30% korektívnej, konštatovalo sa, že takýto podnik má dobre nastavený proces údržby. V dnešnej dobe sa podiel plánovanej údržby zmenšil na približne 25-35% ,percento prediktívnej údržby( údržby podľa stavu) sa zvýšilo na 45%-55% a zvyšných päťnásť percent tvorí korektívna údržba. Z toho vidno, ktorým smerom sa posúvajú najnovšie trendy v údržbe. Plánovaná preventívna údržba je najdrahšia, pretože prehliadky sa vykonávajú aj v čase, kedy nie sú potrebné a často sa menili náhradné diely, ktoré neboli opotrebované.

Veľmi dôležitou súčasťou v podniku je vizualizácia aktuálneho diania vo výrobe. Akú úlohu v tomto smere zohrávajú operátorské rozhrania človek-stroj, vizualizačný softvér príp. spôsobom prezentácie ďalších informácií na veľkoplošných ukazovateľoch či lokálnych nástenkách?

Operátor môže mať k dispozícii veľmi prehľadné operátorské rozhranie, aké ponúka napr. softvérová aplikácia Act-in. Tu sa zobrazuje v reálnom čase údaj o celkovej efektívnosti zariadení (OEE), pričom tento je ešte rozmenený na dielčie ukazovatele. Na základe nich vie potom operátor vcelku presne určiť, prečo daný stroj pracuje s celkovou efektívnosťou napr. 75%, a čo nie je žiadúcim stavom. Z tohto hľadiska je naozaj veľmi dôležitou vecou okamžitá vizualizácia informácií. V mnohých podnikoch sú tieto zobrazenia urobené v anglickom, príp. nemeckom jazyku, pričom radoví pracovníci tomu nerozumejú a skôr je to určené pre auditorov. Ale malo by to byť práve naopak - operátor obsluhujúci stroj by mal všetkým informáciám presne rozumieť, vedieť, čo je jeho úlohou a ako môže ním vykonávané procesy ovplyvňovať. V procese údržby je teda vzťah medzi človekom-strojom-prostredím veľmi dôležitý. Súčasťou Výkonnostného auditu údržby je aj spracovanie fotodokumentácie, kde sa zaznamenávajú dobré príklady aj príklady k zlepšeniu procesu priamo z prostredia prevádzky.

SSÚ predstavila začiatkom tohto roku nový produkt s názvom Výkonnostný audit údržby. Kde vznikla prvá myšlienka, že takýto produkt by mohol byť zaujímavý a prínosný pre podniky?

Poslaním SSÚ je zabezpečiť výmenu informácií medzi odborníkmi pôsobiacimi v údržbe, prezentovať kolektívny názor na riešenie problémov údržby a iniciovať a podporovať vzdelávanie ľudí pracujúcich v údržbe. V tomto zmysle sa nám Výkonnostný audit údržby javí ako ideálny nástroj na skĺbenie týchto troch bodov. SSÚ nielenže združuje odborníkov z oblasti riadenia údržby z celého Slovenska, ale naši poprední odborníci zároveň aktívne navštevujú podniky na Slovensku aj v Čechách.

Na pôde SSÚ sa stretávajú odborníci nielen z akademickej obce ale aj praxe a práve tu vznikla myšlienka, či by SSÚ nemala byť akýmsi nezávislým poradným orgánom v oblasti nasadzovania a riadenia procesov údržby. Vďaka tomu, že SSÚ je členom medzinárodnej organizácie pre údržbu EFMNS, zúčastňujú sa naši členovia odborných konferencií, ktoré EFNMS organizuje. Tu máme možnosť porovnať, ktorým smerom sa uberajú hospodársky vyspelé krajiny z hľadiska údržby. O tom, že táto profesia je potrebná, sme si potvrdili aj na konferencii v Barcelone, kde sa kľúčoví prednášatelia zhodli na konštatovaní, že „keby nebolo údržbu treba, ani my tu nie sme“. Všetky tieto skúsenosti sme chceli pretaviť do konkrétneho produktu, ktorý by umožňovalo ohodnotiť vykonávanie údržby či už z hľadiska procesného alebo vedomostného.

Keby mi v rámci môjho predchádzajúceho zamestnania v topoľčianskom pivovare Topvar, kde som bol zodpovedný práve za oblasť údržby niekto povedal, či nechcem zrealizovať výkonnostný audit údržby, asi by som bol ako väčšina pracovníkov na podobnej pozícii veľmi opatrný. Dôvod je prirodzený – keď niečo riadite a niekto príde skontrolovať, ako to riadite a oznámi vám, že nejdete dobrým smerom, tak z ľudskej prirodzenosti sa radšej vopred takémuto posudzovaniu a hodnoteniu vyhnem.

A skutočne sa vám to počas vašej kariéry manažéra údržby stalo?

Áno, v pivovare Topvar sme mali takýto audit zrealizovaný. Staval som sa v prvom momente voči tomu podobne skepticky a odmietavo. Audit realizovala spoločnosť Deloitte Touche a na jeho konci som konštatoval, že to bola výborná voľba. Posunulo to nielen mňa, ako manažéra údržby, ale celý systém vykonávania údržby v topoľčianskom Topvare. Doteraz som vďačný za pripomienky, ktoré z auditu vypadli a ukázali nám, čo sme robili zle a ako sa to dá robiť lepšie. Aj tieto konkrétne skúsenosti ma utvrdili v tom, že Výkonnostný audit údržby by mohol priniesť podobné skúsenosti a ovocie aj ďalším podnikom.

Je teda výkonnostný audit a jeho výsledky určený len pracovníkom údržby?

Osobne si myslím, že o výkonnostný audit budú mať záujem výrobní riaditelia alebo riaditelia podnikov. Z jednoduchého dôvodu – chcem vedieť, ako moja údržba funguje, čo generuje, či jej výkonu prispievajú k celkovej efektivite výroby a akým dielom, resp. či sa to náhodou nedá robiť aj inak, lepšie. Pri hodnotení údržby často vzniká mylná predstava, že ju hodnotíme samostatne, bez väzieb na svoje okolie. Ale správny audit by mal hodnotiť údržbu v celom procese výroby, to znamená ako ovplyvňuje údržba kvalitu, bezpečnosť a efektivitu v celom kontexte výroby.

Nový produkt má aj svoje logo. Mohli by ste objasniť, čo toto logo vyjadruje?

Pre Výkonnostný audit údržby bolo vytvorené aj nové logo, ktoré pozostáva z ozubených kolies ako symbolu techniky a zemegule, ako symbolu dôležitosti údržby v ktoromkoľvek kúte sveta. Sieť predstavuje vzájomnú výmenu informácií a červená farba má symbolizovať prepojenosť s logom SSÚ, kde sa takisto nachádza. Zároveň červená farba naznačuje stúpajúcu úroveň riadenia procesov údržby v podniku a tým zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle. Celé logo teda vyjadruje základnú myšlienku, že za pomoci výkonnostného auditu údržby je možné zistiť efektívnosť a výkonnosť údržby podniku a jeho pozíciu voči európskym a svetovým normám, požiadavkám a trendom.

Z ktorých základných častí sa skladá Výkonnostný audit údržby?

Výkonnostný audit údržby sa skladá z dvoch častí – procesného a vedomostného auditu. Procesný audit hodnotí údržbu v rámci jednotlivých podnikových procesov, ako sú napr. riadenie kvality, bezpečnosti, logistika a pod. Ešte stále sa stretávam so situáciou, kedy si oddelenia údržby neuvedomujú, že z hľadiska interných procesov sú dodávateľmi výkonov a služieb pre iné oddelenia podniku. Preto by si tieto oddelenia mali na začiatku roku spoločne definovať ciele, aby jednotlivé procesy údržby nadväzovali na požiadavky ostatných oddelení v podniku a všetko smerovalo k úspešnému splneniu celopodnikových cieľov a stratégií. Aj podľa metódy TPM totiž neexistujú žiadne tzv. podporné procesy vo výrobe, do ktorých je často údržba zaraďovaná. Všetky procesy sú si rovnocenné a preto aj údržba je súčasť procesu výroby a nie je to len nejaká podporná činnosť.

Avšak realita v podnikoch je často presne opačná...

Často sa stretávam s otázkou, ako to teda máme urobiť, aby nás a naše oddelenie údržby v rámci podniku správne chápali aj ostatné oddelenia. Moja rada je – vytvorte marketing údržby a realizujte. ho. Manažér údržby by sa mal stať trénerom svojich majstrov údržby, plánovačov údržby, údržbárov ktorí prenášajú myšlienku postavenia údržby v celej spoločnosti. Začať by to mohlo vysvetlením pre samotných pracovníkov údržby, aké je pozícia nášho oddelenia, aké sú naše ciele v rámci podnikových procesov až po prezentáciu pred vedením podniku o momentálnom stave a smerovaní oddelenia údržby.

Čo všetko sa hodnotí v rámci procesného auditu údržby?

Hodnotia sa také oblasti ako je stratégia a politika podniku, ľudské zdroje, ich školenie, motivácia, rozpočet vyčlenený na údržbu, náhradné diely a služby, ako sa vykonávajú korektívne činnosti údržby, koľko percent z údržby je plánovej, preventívnej a koľko prediktívnej, efektívnosť údržby, merania a zlepšovanie (v rámci tejto oblasti sa hodnotí aj využívanie informačných systémov údržby, pohotovosť a reálne náklady na údržbu) a v súlade so normou ISO18000 aj bezpečnosť a enviroment. Niekedy sa stáva, že podnik plánuje preventívnu údržbu počas výroby.

Z rôznych dôvodov sa vyhodnotí, že v danom okamihu nie je správny čas, lebo vzhľadom na rozpracovanú zákazku potrebujeme, aby výroba bežala bez prerušenia a údržba sa odloží. Zodpovední pracovníci si ale neuvedomujú, že v norme ISO18000 (OHSAS) je uvedené, že ak nevykonávate plánovanú prehliadku zariadenia v termíne, alebo intervale, ktorý určil výrobca zariadenia, ohrozujú sa tým životy ľudí. Ak sa potom niečo stane, zodpovední budú pracovníci údržby, ktorí mali povinnosť údržbu v stanovenom termíne vykonať.

Mohli by ste uviesť nejakú konkrétnu otázku, ktorá sa v procesnom audite nachádza?

Otázky, ktoré sú zahrnuté vo Výkonnostnom audite údržby sú vypracované na základe podkladov z noriem, záverov prestížnych odborných konferencií a reálnych skúsenosti z domácej a zahraničnej praxe. Čiže výber a zostavenie otázok je originálne dielo členov SSÚ Jednou z otázok, ktorá sa nachádza aj v norme ISO 16949 je: „Má organizácia vypracovaný postup v prípade nepredvídaného vzniku poruchy na zariadení – nežiadúca udalosť?“ Inými slovami, ako teda chceme ochrániť nášho zákazníka, ktorí čaká na objednané výrobky? Ďalší príklad je otázka: „Má organizácia vypracovanú politiku údržby v súlade s celkovou politikou organizácie?“ Tu zisťujeme, či celková politika firmy a politika údržby má logickú nadväznosť.

Akým systémom sa vyhodnocujú získané odpovede?

Na otázky auditu sa teda neodpovedá len systémom „áno-nie“, ale odpovede sú aj typu popis konkrétnych aktivít. Na základe našich skúseností v SSÚ potom pridelíme všetkým otázkam nejaké bodové hodnotenie, ktoré nám na konci auditu ukáže, v akom stave sú procesy údržby a vedomosti pracovníkov zainteresovaných na týchto procesoch. Počet otázok sa rôzni podľa typu výroby, podniku. Priemerne môžeme hovoriť o cca 500 otázkach, ale čím zložitejší podnik, ako napr. jadrová elektráreň, tým počet otázok môže narastať ale hlavne , budú sa špecifikovať pre dannú oblasť.. Napríklad nebudeme špecifikovať oblast otázok pre jadrovú elektráreň, ktorej sa týkajú OEE netýka, ale budeme ich orientovať pre výrobné linky, automobilky a podobne.

Druhou súčasťou Výkonnostného auditu údržby je Vedomostný audit. Čo je jeho cieľom?

Vedomostný audit skúma vedomosti pracovníkov údržby, či chápu poslanie, ktoré v spoločnosti zastávajú. Otázky môžu byť adresné alebo anonymné. V rámci tejto časti auditu sa venujeme rôznym profesným skupinám v podniku – údržbárom, technikom, majstrom, vedúcim pracovníkom údržby a manažérom údržby. Vedomostný audit sa skladá z oblastí, ako plánovanie, tímová práca, vzdelávanie údržbárov, informačné technológie, kvalita údržby, údržba a životné prostredie, automatizácia a ďalších deväť oblastí.

Účastníci testu opäť dostanú niekoľko otázok s niekoľkými možnými odpoveďami. Stretli sme aj s takou reakciou, že „kto by si už len dal takýto audit vedomostí urobiť?“. My to ale ponúkame ako súčasť Výkonnostného auditu údržby, vďaka ktorej hodnotení pracovníci ako aj vrcholové vedenie získa predstavu o tom, v akom stave sa nachádzajú vedomosti pracovníkov zodpovedných za údržbu a na koľko percent chápu svoje poslanie v rámci podniku. Táto časť auditu nie je povinná ale voliteľná.

V prípade, že sa podnik rozhodne nevyužiť testovanie pracovníkov pomocou vedomostného auditu, ovplyvní to celkové výsledky Výkonnostného auditu a akým spôsobom?

Tým, že v rámci Procesného auditu údržby sa pýtame aj otázky, akým spôsobom sa pracovníci zapojení do procesu údržby vzdelávajú, zúčastňujú rôznych odborných podujatí tak vieme do určitej miery povedať, aké sú ich znalosti. Navyše procesný audit realizujeme priamo s pracovníkmi údržby a už v tejto časti vieme posúdiť aj ich znalosť odbornej problematiky. Takže nevykonanie Vedomostného auditu zásadným spôsobom neovplyvňuje celkové výsledky Výkonnostného auditu údržby. Máte to ako u lekára. Ak mu poviete, že tu a tu vás bolí, dá vám lieky a možno vás to prejde, možno nie. Ak by videl röntgenový snímok, liečba bude určite úspešnejšia.

V akých fázach sa uskutočňuje realizácia Výkonnostného auditu údržby?

V prvej fáze sa oboznámime s cieľmi a očakávaniami manažmentu k funkčnosti a k zlepšeniu údržby. Samotná realizácia Výkonnostného auditu je druhá fáza, za ktorou nasleduje oboznámenie sa manažmentu podniku s výsledkami auditu súčasne s informáciami o základných súčasných princípoch riadenia údržby vyspelých spoločností a oboznámenie sa s európskymi normatívnymi požiadavkami z oblasti riadenia údržby. V štvrtej fáze je možné priamo na miestne poskytnúť krátke doškolenie pracovníkov údržby o základných princípoch modernej údržby s využitím poznatkom auditovanej spoločnosti.

Pomôžeme nastaviť ciele a stratégiu údržby, vybrať kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) a spôsob ich merania a pod. V poslednej fáze ponúkame možnosť absolvovania kurzov „manažér údržby“ a „majster údržby“, čo považujeme za akúsi nadstavbu celého Výkonnostného auditu údržby. Sám som absolventom takéhoto kurzu a musím povedať, že aj vďaka tomu sa mi otvorili oči a vyjasnili sa mnohé podstatné veci týkajúce sa údržby. Kurzy prebiehajú aj vo forme eLearningu, pričom každý účastník má prideleného lektora z niektorej technickej univerzity.

Cieľom je, aby to bol adresný kurz šitý na podmienky spoločnosti, z ktorej účastník prichádza. Výsledkom auditu je konkrétna záverečná práca, ktorá okrem výsledkov v podobe bodového ohodnotenia jednotlivých častí kurzu navrhuje riešenia a postupy , ako zlepšiť. procesy v podniku, z akého podniku absolvent kurzu prišiel.

Môžete tieto služby, ktoré ponúka SSÚ na základe výsledkov auditu rozmeniť na drobné?

Konkrétne sa jedná o poradenstvo pri zavádzaní moderných metód riadenia údržby, ako sú RBI, TPM, RCM, už spomínané určenie KPI, odporúčania z hľadiska využívania moderných nástrojov technickej diagnostiky – vibrodiagnostika, tribológia, využívanie termokamier a pod. Následne vieme odporučiť aj spôsoby a technológie opráv a odporučiť aj vhodné informačné systémy pre získavanie správnych a včasných informácii k správnym rozhodnutiam pri riadení údržby.

Akú sú prínosy Výkonnostného auditu údržby pre podnik?

Tieto prínosy by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín – okamžité a dlhodobé. Z tých okamžitých môžem spomenúť najmä zvýšenie kvalifikácie pracovníkov údržby absolvovaním školení a kurzov ako aj získanie zručnosti na samostatné riadenie údržby a prevádzky, pomoc pri nastavovaní KPI údržby vo vzťahu k výrobnému procesu, analýza bezpečnostných rizík a stanovenie postupu na riadenie rizika či analýza získavania údajov počas starostlivosti o zariadenie s cieľom efektívneho rozhodovania. Z dlhodobých prínosov môžem spomenúť zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie efektívnosti výroby vďaka zavedeniu systémov TPM, RCM a pod., zníženie nákladov na náhradné diely, zvýšenie kvality výroby, zlepšenie komunikácie medzi pracovníkmi či zvýšenie hrdosti na svoju spoločnosť.

Aký čas potrebuje SSÚ na to, aby zrealizovala audit údržby a spracovala k tomu aj záverečnú správu?

Výkonnostný audit údržby trvá minimálne dva dni, pri niektorých väčších podnikoch sa to môže predĺžiť na tri dni. Vypracovanie samotnej správy potom realizujeme v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Avšak vedenie podniku má k dispozícii predbežné výsledky hneď po skončení auditu, čiže v druhý alebo tretí deň od začatia auditu.

Mohli by ste uviesť niekoľko konkrétnych príkladov podnikov, ktoré už Výkonnostný audit údržby absolvovali?

Medzi tie významnejšie patrili projekty v spoločnostiach ako Getrag Ford Transmissions Slovakia s.r.o. v Kachenci, Volswagen Slovakia, s.r.o. v Bratislave, Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o. v Novom Meste n./Váhom, Budějovický Budvar, n.p., kde sme urobili okrem Výkonnostného auditu údržby aj krátke školenie o TPM a uviedli sme odporúčania pre zlepšenie procesov údržby a zmenu organizačnej štruktúry a podobne. Osobne som sa ešte zúčastnil na projekte pre spoločnosť Norma Group, s.r.o. v Hustopečoch, kde som ocenil, že vedenie podniku vedelo definovať to, čo chce v rámci údržby dosiahnuť a myslím si, že aj využitím uvedeného produktu sa nám to spoločne podarilo.
Jedným z konkrétnych príkladov bol aj problém znečisteného ovládacieho panelu a nečitateľné nápisy na jeho prednej strane v nemenovanom výrobnom podniku. Odporúčali sme vyčistiť panel, nápisy nanovo prepísať tak, aby bolo zreteľné a čitateľné. Výsledkom bol lepší prehľad a zníženie rizika pomýlenia sa obsluhy. Po takomto zásahu má aj obsluhujúci personál celkom vlastnícky pocit k zariadeniu a hlavne o to nám šlo..

Určite bude téma Výkonostného auditu údržby aj súčasťou 13. ročníka Národného fóra údržby 2013...

Máte pravdu a srdečne týmto pozývam všetkých čitateľov ATP Journalu na toto významné podujatie, ktoré sa uskutoční na Štrbskom Plese v Hoteli Patria v dňoch 28. – 30. mája. Aj táto konferencia bude príležitosťou pre zástupcov podnikov posunúť sa ďalej z hľadiska získania nových informácií o údržbe a ich následnej implementácii priamo v praxi vo svojich prevádzkach.

Ďakujem za rozhovor.