Rok 2021

Rok 2021

ATP Journal 1/2021

Výroba elektrickej energie – tepelné elektrárne, paroplyn, spaľovne
Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd
Revízie elektrických inštalácií – legislatíva, normy, postupy, dobré a odstrašujúce príklady z praxe
Riadenie v energetike
Riešenia v energetike pre ochranu životného prostredia
Technológie pre spaľovne
Systémy pre diaľkový prenos údajov
Internet vecí (IoT)
Priemyselný internet vecí (IIoT)