Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky)


Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Katedra informatizácie a riadenia procesov do roku 2006, Katedra automatizácie do roku 2001) je súčasťou Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bolo založené v roku 1962. Vzniklo z Kabinetu pre meranie a regulačnú techniku, ktorý bol súčasťou Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

Z dôvodov výrazných špecifík procesov a systémov chemickej a biochemickej technológie sa vykryštalizovala špecializácia Riadenie procesov v rámci študijného odboru Chemické inžinierstvo a riadenie procesov, ktorá od roku 1964 vychovala vyše tristo špecialistov, takmer štyri desiatky ašpirantov a doktorandov, boli obhájené tri doktorské dizertačné práce, habilitovalo sa deväť docentov a menovaní boli traja profesori.

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov zabezpečuje pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach:

  • modelovanie, identifikácia, optimalizácia a riadenie procesov chemickej a potravinárskej technológie
  • navrhovanie a projektovanie, meranie a zber údajov, procesná automatizácia a vizualizácia
  • informatizácia, informačné technológie

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky je jedným z garantov akreditovaného bakalárskeho programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve.

V inžinierskom štúdiu je odborným garantom akreditovaného študijného programu Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve (AI), ktorý integruje obsah chemických vied s relevantnými poznatkami fyziky, matematiky a biologických vied s rozsiahlym využitím výpočtovej techniky. Tento súbor informácií tvorí teoretický základ výrobných procesov chemickej, biochemickej, potravinárskej a farmaceutickej technológie. Získané znalosti umožňujú pracovať na výskume a vývoji fyzikálnych a chemických procesov, zariadení, technológií, systémov riadenia a zúčastňovať sa na riadení konkurencie schopnej výroby s prijateľnými bezpečnostnými a ekologickými rizikami.

Program AI pripravuje absolventov nielen pre chemický a potravinársky priemysel. Absolventi sú schopní navrhovať progresívne technológie na základe teoretických znalostí z riadenia procesov, priemyselnej automatizácie a informačných technológií.

V doktorandskom štúdiu je odborným garantom akreditovaného študijného programu Riadenie procesov (študijný odbor Automatizácia).

Popritom zabezpečuje výučbu predmetov aj v ostatných študijných programoch, najmä bakalárskeho štúdia.