Zariadenia využívajúce rozšírenú realitu môžu pomôcť odstrániť tlačené prepravné sprievodky a pokyny pre nakládku. V mieste odovzdávacej stanice by personál pripravujúci nakládku mohol prostredníctvom svojho zariadenia využívajúceho rozšírenú realitu získať informácie v reálnom čase o tom, ktorú ďalšiu paletu s tovarom naložiť a kde presne túto paletu naložiť v rámci dopravného prostriedku. Zariadenie s rozšírenou realitou môže zobraziť pokyny pre nakládku so šípkami alebo zvýraznením vhodných cieľových oblastí vnútri dopravného prostriedku.

Takéto informácie by mohli byť generované buď vopred pomocou plánovacieho softvéru alebo priamo na mieste pomocou ad-hoc rozpoznávania objektov. Ten druhý prístup je porovnateľný s populárnou počítačovou hrou Tetris, kde hráč musí umiestniť novo vygenerovaný objekt v závislosti na jeho tvare s cieľom maximálne využiť existujúci priestor a navyše sa vyhnúť vytváraniu medzier a prázdnych miest. Na rozdiel od v súčasnosti používaných papierových prepravných zoznamov, dokážu zoznamy podporované rozšírenú realitu pracovať v reálnom čase – a to je niečo, čo sa počas procesu nakládky stáva veľmi často, že je potrebné okamžite sa rozhodnúť o umiestnení konkrétnej prepravovanej položky v rámci celého nákladu.

Doručenie do miesta doručenia (last-mile)

Ďalšou dôležitou oblasťou aplikácií rozšírenej reality je doručovanie tovaru do koncového miesta určenia. Pojem „last-mile“ má svoj pôvod v telekomunikáciách a predstavuje posledný segment komunikačnej siete, ktorý skutočne dostane zákazník. V oblasti logistiky pojem „last-mile“ je metaforou pre označenie poslednej časti dodávateľského reťazca, prostredníctvom ktorého bol tovar dodaný koncovému zákazníkovi [10]. Nárast používania elektronického obchodovania viedol k rozmachu doručovacích služieb do koncového miesta určenia, čo je posledný a často ten najnákladnejší krok v rámci dodávateľského reťazca. Z tohto hľadiska predstavuje optimalizácia doručenia do koncového miesta určenia, ktorej cieľom je znížiť celkovú cenu doručovaného produktu a zvýšiť zisk, sľubnou oblasťou nasadenia zariadení podporujúcich rozšírenú realitu.

Nakládka a vykládka zásielky

Odhady naznačujú, že vodiči strávia 40-60% času po opustení distribučného centra niečím iným ako šoférovaním. Väčšinu z toho im zaberá hľadanie správneho balíka v ich vozidle, ktorý má byť doručený do nasledujúceho miesta určenia. V súčasnosti sa musí šofér pri vyhľadávaní balíka spoliehať len na svoju pamäť a spomenúť si, ako bola nakládka do vozidla urobená.

V rámci distribučných centier budúcnosti dostane každý šofér všetky dôležité informácie o konkrétnom balíku len prostredníctvom pohľadu na displej svojho zariadenia podporujúceho rozšírenú realitu. Tieto informácie môžu obsahovať druh prepravovaného tovaru, váhu každého balíka, adresu miesta doručenia a to, či sa jedná o krehký tovar alebo tovar, ktorý si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie a umiestnenie, aby sa predišlo jeho zničeniu. Zariadenie môže následne v reálnom čase vypočítať priestorové požiadavky pre každý balík, vyhľadať vhodný neobsadený priestor vo vozidle a následne odporučiť, kde by mohol byť balík umiestnený. A to všetko v súlade s plánovanou cestou.

Vďaka účinnej a inteligentnej podpore nakladania a označovania tých správnych zásielok pomocou zariadenia využívajúceho rozšírenú realitu, môže byť proces vyhľadávania balíka podstatne pohodlnejší a výrazne sa zrýchli aj jeho vykládka v mieste doručenia.

Navigácia do miesta doručenia

Po tom, ako sa dvere na aute zavrú a správna zásielka sa ocitla v rukách šoféra – doručovateľa, je často nasledujúcou výzvou nájsť tú správnu budovu – miesto doručenia. Obzvlášť je to výzva v prípade, keď je to miesto, kde ide šofér po prvýkrát. Sťažiť to môže hneď niekoľko faktorov – zakryté alebo chýbajúce čísla domov alebo názvy ulíc, vchody ukryté v záhradách, alebo, ako je to v mnohých prípadoch v rozvíjajúcich sa krajinách, chýbajúca štruktúrovaná schéma označenia ulíc a budov. Zariadenia podporujúce rozšírenú realitu tu môžu byť mimoriadne nápomocné; vodič môže nasmerovať zariadenie využívajúce rozšírenú realitu na budovu alebo blok budov a to mu zobrazí informácie ako napr. Google Street View alebo súvisiace detaily aj z iných databáz. Ak k tomu miestu nie je dostupná žiadna verejná databáza obsahujúca informácie o polohe vchodu alebo iných lokálnych skutočnostiach, zariadenie podporujúce rozšírenú realitu môže byť využité na umiestnenie vlastných značiek a tým vytvorenie nezávislej databázy. Pri doručení ďalšej zásielky na dané miesto sprístupní zariadenie využívajúce rozšírenú realitu takto v minulosti zozbierané informácie; podobným spôsobom by mohli byť vytvorené ďalšie virtuálne informačné vrstvy.

V niektorých prípadoch si doručenie do miesta určenia vyžaduje navigáciu až ku dverám zákazníka. GPS navigácia funguje veľmi dobre na otvorenom priestranstve, avšak budovy predstavujú v mnohých prípadoch rušenie GPS signálu. Riešením by mohli byť učiace sa zariadenia využívajúce rozšírenú realitu, kde je možné umiestniť značky pre zemepisnú šírku, dĺžku a nadmorskú výšku pre rôzne miesta vnútri budov.

Literatúra

[10] The definition of the first and last miles, DHL Discover Logistics, cf. http://www.dhl-discoverlogistics.com/cms/en/course/technologies/reinforcement/first.jsp


Zdroj: Glockner, H., Jannek, K., Mahn, J., Theis, B.: Augmented Reality in Logistic, Cahnging the way we see logistic – a DHL perspective, 2014

Seriál je publikovaný so súhlasom autorov a spoločnosti DHL © DHL Customer Solutions & Innovation

Pokračovanie v ďalšom čísle.
www.dhl.com

www.dhl.com/trendradar