Dostupnosť informácií o podporných opatreniach predstavuje kľúčový faktor, ktorý ovplyvňuje aj mieru využívania podporných programov zo strany malých a stredných podnikateľov. Podľa výsledkov prieskumu Slovak Business Agency z roku 2020 dostatok informácií o možnostiach využívania podporných programov určených pre malých a stredných podnikateľov deklarovala viac ako jedna tretina podnikateľov (36 %). Zároveň poklesol podiel podnikateľov, ktorí majú dostatok informácií o možnostiach využívania podporných programov, v porovnaní s rokom 2018 (o 7 p. b.), ako aj v porovnaní s rokom 2015 (o 3 p. b.). Prečo informovanosť klesá aj napriek nástupu digitalizácie vo verejnom sektore?

To je otázka, ktorá veľmi trefne opisuje súčasný stav. Na Slovensku je pre podnikateľov náročné dostať sa k informáciám. Každý grantový program alebo podporný zdroj má svoj vlastný web, kde sú zverejnené informácie o poskytovanej pomoci. Zároveň sú veľké rozdiely v administratívnom systéme jednotlivých grantov aj spôsobe podávania žiadostí o grant. Forma, akou sú grantové výzvy napísané, je tiež rôznorodá. Výzvy sú často pre podnikateľa bez skúsenosti s grantmi veľmi ťažko zrozumiteľné. To sa už niekoľko rokov snažíme zlepšiť prostredníctvom nášho portálu Grantexpert. Agregujeme na jednom mieste všetky grantové výzvy, pričom tých zdrojov sú na Slovensku desiatky. Každú grantovú výzvu prečítame a snažíme sa z nej vybrať to podstatné, vďaka čomu vedia záujemcovia o granty pomerne rýchlo posúdiť, či je daná grantová výzva vhodná pre ich projekt alebo nie. Podnikateľom aj neziskovým organizáciám či samosprávam pomáhame získať granty formou konzultácií, spracovania kompletnej žiadosti o grant alebo ďalších podporných služieb. Záujemcov zároveň bezplatne informujeme o vyhlásených grantových výzvach formou emailových notifikácií a vzdelávame prostredníctvom pravidelných webinárov na rôzne grantové témy. Momentálne máme na portáli takto zaregistrovaných viac ako 35 000 odberateľov.

Grantové schémy a dotačné programy poskytujú finančnú podporu a ďalšie benefity, ktoré môžu MSP pomôcť dosiahnuť ich ciele. Aké grantové schémy a dotačné programy pre malé a stredné podniky na Slovensku sú aktuálne otvorené? Do ktorých tematických oblastí smerujú aktuálne výzvy a podpora zo strany verejného sektora?

Aktuálnych grantových schém sú desiatky. V programovom období 2021 – 2027 sú kľúčovými oblasťami podpora inovácie, digitalizácia, výskumno-vývojové projekty a zelené témy, napríklad obnoviteľné zdroje energie. Zaujímavou formou podpory sú napríklad vouchery, teda poukážky, pri ktorých je jednoduchšia administratíva. Pred časom boli zverejnené napríklad digitálne a inovačné vouchery a v dohľadnom čase budú k dispozícii poukážky na inštaláciu fotovoltiky a ďalších obnoviteľných zdrojov v rámci schémy Zelená podnikom. Pôjde o poukážky vo výške max. 70 000 €, pričom získanie takejto formy podpory by malo byť pre MSP podstatne jednoduchšie. V najbližšom čase budú ďalej podporované tieto oblasti: veda a výskum, inovácie, prepojenie MSP a škôl, digitalizácia, zdravotná a sociálna starostlivosť, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť budov.

Pri skúmaní možností grantov je dôležité porozumieť kritériám, ktoré musia malé a stredné podniky spĺňať, aby získali túto formu finančnej podpory. Získanie grantu môže byť preto pre MSP náročný proces. Aké kritériá musia spĺňať malé a stredné podniky, aby grant získali? Existujú špecifické požiadavky týkajúce sa veľkosti podniku, oblasti podnikania alebo iných faktorov?

Máte pravdu, porozumieť kritériám a podmienkam daného grantu je kľúčové pre úspech projektu. Existujú všeobecné formálne podmienky oprávnenosti žiadateľa, ktoré sú zväčša rovnaké pri všetkých formách podpory. Kontroluje sa napríklad bezúhonnosť žiadateľa, nedoplatky, ale aj to, či je firma v likvidácii alebo má ťažkosti. Takýchto podmienok je, samozrejme, viacero. Na overenie formálnych podmienok sme pred pár rokmi zverejnili overovač oprávnenosti, ktorý overuje, či žiadateľ spĺňa základné formálne kritériá na základe informácií z voľne dostupných registrov a databáz. Ďalšími dôležitými podmienkami sú napríklad oprávnenosť miesta realizácie (vo väzbe napríklad na územie konkrétneho samosprávneho kraja) a oprávnenosť aktivít či výdavkov (aké konkrétne aktivity môžete z projektu financovať). Všetky podmienky a kritériá, ako aj oprávnenosť aktivít a výdavkov nájdu žiadatelia priamo v texte výzvy. Obsahové podmienky sa, samozrejme, v rámci jednotlivých výziev výrazne líšia. Pri MSP ešte treba spomenúť posudzovanie štatútu MSP, ktorý sa odvíja od veľkosti podniku podľa splneného hlavného kritéria, a to počtu zamestnancov, a aspoň jedného z dvoch finančných kritérií, ktorými sú ročný obrat alebo ročná bilančná suma.

Administratívna záťaž a prísne podmienky môžu sťažiť prístup k podpore. Na čo si dať pri vypracúvaní žiadosti pozor? Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré neboli uchádzači o verejnú podporu úspešní?

Tie dôvody môžu byť rôzne. Ako som spomínal, každá výzva definuje presné podmienky toho, čo všetko musí žiadateľ splniť na to, aby bol úspešný. Dôležité je spomenúť, že tie podmienky musia byť naozaj splnené všetky. Ak spĺňate 11 z 12 povinných podmienok, stále platí to, že vaša žiadosť nespĺňa podmienky výzvy a bude z hodnotenia vylúčená. Grantové výzvy často obsahujú aj hodnotiace kritériá s presným počtom pridelených bodov pre dané kritérium. Uvediem príklad: v hodnotiacich kritériách je uvedené, že „žiadateľ získa 10 bodov z celkového počtu 100 bodov, ak firma pôsobí v najmenej rozvinutých okresoch“. Ak žiadateľ vopred vie, že v týchto okresoch nepôsobí, stále sa do výzvy môže zapojiť, ale musí si byť vedomý, že stráca konkurenčnú výhodu 10 bodov oproti tým žiadateľom, ktorí v daných okresoch pôsobia. Kritériom pri posudzovaní žiadosti môže byť aj to, ako rýchlo žiadateľ svoju žiadosť podá. Ide o takzvaný systém FIFO (first in, first out). Pri takýchto výzvach treba dbať na to, aby bola žiadosť podaná čo najskôr po vyhlásení výzvy. Univerzálnym odporúčaním je, že grantovú výzvu treba precízne prečítať a pochopiť a následne pripraviť žiadosť o grant, ktorá bude spĺňať všetky stanovené kritériá.

Digitalizácia je kľúčovou súčasťou moderného podnikania a granty môžu zohrávať dôležitú úlohu pri podpore tohto procesu pre malé a stredné podniky. Aká je ich úloha? Aké konkrétne digitálne projekty alebo iniciatívy sú obvykle financované prostredníctvom grantov?

Digitalizácia jednoznačne patrí medzi kľúčové oblasti grantovej podpory a bude to tak aj v nasledujúcich rokoch. Ak ide o inovácie služieb alebo procesov v podnikoch, tam bude príležitosť získať napríklad inovačný voucher v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur. V prípade väčších projektov v hodnote stoviek tisíc alebo, povedzme, niekoľkých miliónov je kľúčová Stratégia inteligentnej špecializácie SK RIS3 2021+. Podpora bude určená najmä pre projekty v piatich doménach:

  • Doména 1: Inovatívny priemysel pre 21. storočie;
  • Doména 2: Mobilita pre 21. storočie;
  • Doména 3: Digitálna transformácia Slovenska;
  • Doména 4: Zdravá spoločnosť;
  • Doména 5: Zdravé potraviny a životné prostredie.

Veľká časť peňazí pôjde na podporu rozvoja a rozšírenia výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií.

Aký rozsah finančnej podpory môžu malé a stredné podniky očakávať od grantových programov? Sú tieto financie poskytované ako jednorazová dotácia alebo sú k dispozícii aj iné formy finančnej podpory? Existujú nejaké obmedzenia alebo podmienky týkajúce sa využitia finančných prostriedkov z grantu?

Rozsah finančnej podpory môže byť od niekoľko tisíc po niekoľko miliónov eur. Pri podpore MSP treba vždy rátať s povinným spolufinancovaním, ktoré je podstatne vyššie ako pri verejnom sektore, spravidla okolo 40 – 60 % z celkovej dotácie. Najbežnejšia forma pomoci sú granty, vouchery, nefinančná pomoc, riešenia one-stop-shop a zvýhodnené úvery. Granty sú pravdepodobne najznámejšou formou nenávratnej pomoci. Poskytujú priame finančné prostriedky organizáciám, firmám alebo jednotlivcom na realizáciu projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi grantového programu.

Vouchery, teda poukážky, sú špecifický typ finančnej podpory, ktorá umožňuje príjemcom využiť predplatené služby alebo produkty. Často sa využívajú na podporu malých a stredných podnikov (MSP) pri získavaní odborných služieb, ako sú poradenstvo, certifikácia kvality, vývoj produktov, marketing, digitalizácia, inovácie.

Nefinančná pomoc zahŕňa širokú škálu podporných aktivít, ktoré nepredstavujú priamy finančný transfer. Môže ísť o tréningy, vzdelávacie programy, mentoring, prístup k výskumným zariadeniam alebo podporu v oblasti obchodného rozvoja. Táto forma pomoci je zvlášť cenná pre začínajúce podniky a inovatívne projekty, ktoré potrebujú budovať kapacity a zručnosti.

Riešenia one-stop-shop poskytujú integrovanú podporu, ktorá kombinuje viacero služieb pod jednou strechou. Príkladom môžu byť kreatívne centrá alebo centrá digitálnych inovácií, ktoré ponúkajú prístup k technologickým zdrojom, priestorom na coworking, poradenstvo a sieťovanie. Tieto centrá sú navrhnuté tak, aby podporovali inovácie a podnikateľské aktivity v konkrétnych oblastiach.

Zvýhodnené úvery, hoci technicky nie sú formou nenávratnej pomoci, poskytujú financovanie za podmienok, ktoré sú výrazne výhodnejšie ako trhové úrokové sadzby. Môžu zahŕňať nižšie úroky, dlhšie obdobie splatnosti alebo odklad splácania, čo znižuje finančnú záťaž príjemcov. Môže ísť tiež o kombináciu úveru a grantu.

Ako vo všeobecnosti prebieha proces prihlasovania a vyhodnocovania žiadostí o grant? Ako dlho zvyčajne trvá vyhodnotenie žiadosti a schválenie financovania?

Žiadosti sa zväčša podávajú cez elektronický systém poskytovateľa grantu. Pri eurofondoch je to systém ITMS, pri pláne obnovy ISPO. Existujú aj ďalšie elektronické systémy na podávanie žiadostí, ktoré sú zväčša organizované súkromnými alebo neziskovými organizáciami. V niektorých prípadoch sa žiadosti stále podávajú aj fyzicky. Proces a dĺžka vyhodnocovania žiadostí sú individuálne. Môže to byť v rozmedzí od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, v extrémnych prípadoch aj dlhšie. Boli však aj výzvy, kde vyhodnotenie trvalo len 20 dní a žiadatelia dostali pomerne rýchle vyrozumenie. Termín vyhodnotenia býva často definovaný v texte grantovej výzvy. Ako som už spomínal, kritériom pri posudzovaní žiadosti môže byť aj to, ako rýchlo žiadateľ svoju žiadosť podá.

Je o granty a obdobné formy podpory podnikania pre MSP záujem? Aké sú najvýznamnejšie prekážky z hľadiska dostupnosti verejnej podpory pre malých a stredných podnikateľov?

Záujem určite je, avšak téma grantov a dotácií na Slovensku stále nemá pozitívne renomé najmä pre nedostatočnú informovanosť, komplikovanosť administratívy, zdĺhavý proces a nepredvídateľnosť. Pre firmy a zvlášť pre MSP je zložité dostať sa k informáciám včas a adekvátne sa pripraviť. Vyhlásené výzvy sú zároveň pre podnikateľov nejasné a nezrozumiteľné. Navyše je tu obava z neúspechu a zbytočne investovaného úsilia. Zároveň platí, že grantové prostriedky možno v mnohých prípadoch čerpať až po podpise zmluvy o pridelení prostriedkov, čo často môže trvať aj niekoľko mesiacov od podania žiadosti o grant. MSP musia pri čerpaní grantov plánovať projektové aktivity často aj na rok dopredu, čo je hlavne pri menších spoločnostiach často veľmi náročné.

Aké pozitíva môžu granty MSP priniesť?

Zásadným benefitom grantov v porovnaní s inými formami finančnej pomoci pre MSP je fakt, že granty sú nenávratné finančné príspevky. Na rozdiel od úveru alebo inej pôžičky peniaze z grantu firma nemusí splácať a neberie tak na seba dlhovú záťaž. Samozrejme za predpokladu, že splní všetky podmienky, ku ktorým sa v rámci svojho projektu zaviaže. Granty môžu pomôcť malým a stredným podnikom v rozvoji, zvýšení konkurencieschopnosti alebo v zavedení nových služieb či zlepšení starých. Aj zameranie grantov možno vnímať ako pozitívum, nakoľko granty podporujú napríklad inovácie, zlepšenie energetickej efektívnosti, digitalizáciu. Sú to oblasti, do ktorých môže byť MSP ťažké investovať bez dodatočnej finančnej pomoci.

Ďakujeme za rozhovor.