Prehľadové články

Prehľadové články

Dôsledky porušenia BOZP z hľadiska prevádzky a kontroly technických elektrických zariadení

Poznať technické normy a predpisy, riadiť sa nimi a uvádzať ich do praxe tak, aby spĺňali bezpečnostno-technické požiadavky a neohrozovali zdravie osôb/pracovníkov a ich majetok, by malo byť pre elektrotechnikov samozrejmosťou. Žiaľ, v poslednom období sme často svedkami, že to tak nie je. Čo je príčinou? Honba za ziskom za každú cenu, povrchne a neodborne vykonaná práca, použité necertifikované prístroje, zariadenia, prvky, prakticky žiadna garancia vykonanej práce/diela a pod. Keď sa k tomu pridruží vzájomne dohodnutá nízka cena, za ktorú to nemožno v požadovanej kvalite vykonať, a nedostatočná odbornosť a suplovanie práce tzv. odborníkmi, ktorí sú takpovediac všetkého schopní, potom sa nemožno čudovať, že vytvorené dielo, napr. elektroinštalačné práce/revízie, nebudú spôsobilé bezpečnej prevádzky a budú ohrozovať zdravie a život používateľov. Takýmto prístupom vznikajú a budú vznikať nebezpečné, havarijné stavy, požiare a veľké straty na majetku, ktoré treba riešiť už len súdnou cestou. Tomu treba zabrániť, a to cestou kvalitnej a bezpečnej práce nás všetkých – elektrotechnikov.

SMART MANUFACTURING - online konferencia