Odborný garant

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko
e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

Technical guarantee

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Institute of Control and Industrial Informatics
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic
e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

Obsah

Mobilné roboty

Kinematický model kolového, smykem řízeného robota
Šolc František, Tomáš Neužil, Jakub Hrabec, Jaroslav Šembera

Návrh mobilného potrubného ministroja
Miroslav Dovica, Michal Gorzás

Funkčný model štvornohého robota Youpy
Michal Kelemen, Tatiana Kelemenová, Jaromír Jezný

Mobile robots and their subsystems
Ladislav Jurišica, Roman Murár

Vývojové prostredie Microsoft Robotics Studio
Martin Štrenger, František Duchoň

Riadenie mobilných robotov

Průběžná lokalizace a tvorba map pomocí smykem řízeného robotu
Tomáš Neužil, František Burian

Evaluation of a factorized ICP based method for 3D mapping and localization
Ondřej Jež

Vývoj v riadení robotických systémov – swarm systémy
Radko Biľ, Miroslav Dovica, Peter Kaťuch

Embedding Intelligence Into a Mobile Robot
Vitko, A., Jurišica, L., Kľúčik, M., Murár, R., and Duchoň, F.

Vizuálne systémy v robotike

Information fusion for process control
Ľubomír Petrovič, Ladislav Jurišica

Videnie mobilného robota pomocou wifi kamery
Tomáš Ferenczi, Jozef Dorner

Spájanie obrazov viacerých kamier pre sledovanie 2D scény
Martin Šimeček, Jozef Dorner

Analýza dynamiky vo videu pomocou deskriptorov
Peter Benický, Ladislav Jurišica

Riadenie mechatronických systémov

N-link inverted pendulum, LQR control, some observations
Martin Grossman, Alexander Gmiterko

Sledovanie žiadanej hodnoty polohy v systémoch s premenlivou štruktúrou
Ján Kardoš

Riadenie slabo tlmeného polohového systému s elimináciou reziduálnych kmitov a predikciou polohy
Jozef, Štefanka, Peter, Hubinský