Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky


Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (ÚAMAI) SjF STU v Bratislave ( najskôr ako katedra automatizácia a merania, neskôr katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky) pôsobí na fakulte už vyše štyridsať rokov a v súčasnosti sa podieľa na bakalárskom, inžinierskom, ako aj doktorandskom štúdiu.

V bakalárskom štúdiu garantuje študijný program Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (AISP)

V inžinierskom štúdiu je odborným garantom študijného programu Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (AISP), Meranie a skúšobníctvo (MaS) a čiastočne aj študijného programu Mechatronika.

Študijný program AISP i MaS nadväzuje na všetky bakalárske študijné programy, najmä však na študijný program Automatizácia a informatizácia strojov a procesov, Aplikovaná mechanika a mechatronika. V doktorandskom štúdiu garantuje študijné programy Automatizácia a riadenie strojov a procesov a Metrológia.