Súčasné informačné technológie umožňujú snímanie a záznam dát/údajov z týchto procesov v náročných podmienkach prevádzky pomocou nových technických prostriedkov v reálnom čase, následnú archiváciu nameraných dát, ich spracovanie a vyhodnotenie in situ alebo v laboratóriu [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Príkladom môže byť použitie malých priemyselných kamier v prepojení s počítačom pri tvorbe modelov pre sledovanie nepriaznivých javov v procese výroby ocele [13]. Prezentované modely vznikli na základe analýzy videozáznamov, ktoré boli nasnímané v priestore, ktorý priamo ohrozuje život človeka v prevádzke. V laboratórnych podmienkach bolo možné nasnímané dáta analyzovať a následne pomocou už známych matematických metód vyhodnocovať javy, ktoré sa v prevádzkových podmienkach vyznačujú rýchlymi priebehmi ale aj ich sledovanie v prostredí in situ je náročné a nebezpečné.

Popis princípu tvorby modelov

Pri zostavovaní takýchto modelov zložitých javov reálnej skutočnosti abstrahujeme od celého radu detailov a berieme do úvahy len tie podstatné stránky javu, ktoré majú význam z hľadiska cieľa skúmania. Takým spôsobom získavame zjednodušenú, a práve preto užitočnú predstavu skutočnosti-nazývanú modelom, v zmysle Eykhoffovej definície: “ Model je vyjadrenie podstatných vlastností existujúceho objektu, ktorý popisuje znalosti o tomto objekte v použiteľnej forme“[4, 14]. Pri analýze získaných údajov sme vychádzali z predpokladu, že uvedené javy predstavujú výsledok pôsobenia niektorých „neuregulovaných“ veličín v priebehu skujňovania ocele a ovplyvňujú nielen samotný proces, ale aj jeho výsledok.

Celý priebeh procesu skujňovania bol zaznamenaný kamerami KAM1 a KAM2 (Obr.2). Pre sledované javy boli zaznamenané a vyhodnotené potrebné údaje (väčšinou časové) tak, aby sledovaný jav bol popísaný pomocou „znalostí o tomto objekte“. Pre sledovanie javov, ktoré boli predmetom skúmania boli použité dve kamery. Farebná kamera (KAM1) bola umiestnená nad klobúkom konvertora, sledovala výrony, kým čiernobiela kamera bola umiestnená pod konvertorom a sledovala výhozy.

...

Celý článok nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

doc.Ing. Jozef Futó, PhD.
jozef.futo@tuke.sk

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Letná 9, 042 00 Košice, t.č. 055/6025174

Ing. Vladena Baranová

SNP 809/83, 07501 Trebišov