Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov


Tvorba pravdepodobnostných matematických modelov na základe spracovania dát z videozáznamov

Súčasné informačné technológie a ich následná aplikácia v priemysle umožňuje nový pohľad na známe procesy, deje, javy a také prístupy, ktoré pred necelým desaťročím bolo možné uskutočniť...

Index spôsobilosti – miera kvality vstupných veličín procesu rozpojovania hornín

Úlohou indexov spôsobilosti procesu PCI (Process Capability Indices)je jednoducho vyjadriť vzťah medzi cieľovou hodnotou T (Target Value), tolerančnými medzami LSL a USL (Lower/Upper...
Fórum kvality 2024, Žilina