Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní


Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní vznikla 1.7.2011. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na automatizáciu a riadenie, predovšetkým na technickú kybernetiku, procesnú a diskrétnu automatizáciu, senzorové systémy, teóriu a prostriedky automatického riadenia, identifikáciu, modelovanie a simuláciu systémov s využitím metód umelej inteligencie. Katedra garantuje študijný program v II. stupni vzdelávania "Automatizácia a riadenie strojov a procesov" a v III. stupni vzdelávania "Automatizácia a riadenie". Katedra vykonáva vedeckovýskumnú činnosť najmä v uvedených oblastiach: automatizácie a riadenia v priemysle i humánnych odboroch; využitia metód umelej inteligencie pri identifikácii, modelovaní, simuláciách a riadení nelineárnych systémov a v biometrike; modelovania a tvorby komunikačných rozhraní človek - stroj.

Riadenie polohovacieho zariadenia na báze strojového videnia

Riadenie polohovacieho zariadenia na báze strojového videnia

Príspevok sa zaoberá využitím strojového videnia pri riadení polohovacieho zariadenia. Zameriava sa na tvorbu softvéru na riadenie pohybu polohovacieho zariadenia na základe strojového...