Strojnícka fakulta


Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Počet článkov: 0
Katedra technickej mechaniky vznikla v roku 1952 súčasne so vznikom fakulty ťažkého strojárstva pri založení VŠT v Košiciach. Vedením katedry bol poverený doc. Ing. Vladimír Salva....
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní

Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní

Počet článkov: 1
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní vznikla 1.7.2011. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na automatizáciu a riadenie, predovšetkým na technickú...
Katedra výrobnej techniky a robotiky

Katedra výrobnej techniky a robotiky

Počet článkov: 1
Akademický senát SjF TU na svojom zasadnutí dňa 31.októbra 2001 schválil návrh dekana fakulty na zlúčenie Katedry robotiky a Katedry výrobnej techniky, v rámci realizácie programu...
Katedra energetickej techniky

Katedra energetickej techniky

Počet článkov: 0
Katedra energetickej techniky vznikla 1.9.1992. Na katedre sa zabezpečuje výučba predmetov v 3.ročníku inžinierskeho štúdia a odborných predmetov v akreditovanom študijnom programe...