Safety is as simple as ABC – Always Be Careful

Pojmy funkčná bezpečnosť (FS) a funkčné riadenie bezpečnosti (FSM) sú známe už roky, napriek tomu správne vykonávanie FSM je stále problémom v mnohých častiach sveta, bohužiaľ Slovensko nevynímajúc. To čo je vždy na začiatku najdôležitejšie, je riadenie priemyselnej bezpečnosti, tak ako sme to spomenuli v minulej časti (ATP Journal 6/2014), a celá zodpovednosť, tak ako pri ISO 9001, je na pracovníkoch v riadení spoločnosti.

Riadenie funkčnej bezpečnosti (Functional Safety Managment – FSM)

Riadenie funkčnej bezpečnosti je najdôležitejšia časť noriem STN EN 61508 a STN EN 61511. Všetky spoločnosti zahrnuté v niektorom z krokov životného cyklu aplikácie musia mať zvládnutý FSM systém. FSM systém by mal špecifikovať všetky riadiace a technické činnosti potrebné na to, aby sa dosiahla požadovaná funkčná bezpečnosť. Musí sa ukázať použitý/vyhovujúci životný cyklus, postupy, ktoré sa použijú, zodpovednosť a kompetencie osôb, oddelenia a organizácie, spôsob overenia a kontrola platnosti, ktorý bude k dispozícii, atď. Je potrebné, aby boli všetky činnosti urobené spomenutým spôsobom tak, aby sa dali kontrolovať, a všetky rozhodnutia uskutočnené tak, aby boli zjavné a dali sa ľahko identifikovať.

Zámerom FSM je, aby sa zabránilo a predišlo poruchám zariadenia zabudovaného do bezpečnostného systému, a aby sa zabránilo poruchám pri prevádzke a údržbe technologického zariadenia. Legislatívne štandardy sa zameriavajú na riadenie všetkých činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezpečného návrhu aplikácie a prevádzky zariadenia alebo jej samotnej inštalácie. Toto je odlišné od predchádzajúcich štandardov, ktoré boli často obmedzené na technické správanie jednoduchého zariadenia. V praxi sa ukazuje, že väčšina úrazov v spracovateľskom priemysle nie je spôsobená poruchou zariadenia, ale zlyhaním ľudského faktora, a to buď pri návrhu, alebo pri použití a modifikáciách zariadení. Z toho dôvodu normy v oblasti priemyselnej bezpečnosti začínajú s riadením všetkých aktivít v štruktúre činností v modeli životného cyklu, ktorý obsahuje všetky fázy ako projektovanie, realizáciu, prevádzku a modifikáciu zariadení.

Process Safety Managment – program alebo činnosti zahŕňajúce uplatňovanie zásad riadenia a analytické techniky na zaistenie bezpečnosti technologických zariadení. [1]

Keď sa na manažment pozrieme zo strany STN EN 61508-1: 2010, časť 6

6.2.3 – Všetci zamestnanci pracujúci v oblasti priemyselnej bezpečnosti musia byť informovaní o svojej zodpovednosti.
6.2.12 – Manažment musí špecifikovať všetky aktivity potrebné na dosiahnutie bezpečnosti.
6.2.13 – Manažment musí vytvoriť/vykonať procedúry/postupy, aby sa ubezpečil, že pracovníci sú kompetentní (obsahuje opakovanie, posudzovanie a testovanie znalostí).
6.2.14 – Manažment musí vziať do úvahy zodpovednosť, dohľad, dôsledky zlyhania, SIL, novinky návrhu a aplikácie, skúsenosti, technické znalosti a tiež právne znalosti.
6.2.15 – Kompetencie pracovníkov musia byť zdokumentované.
6.2.16 – Všetky uvedené činnosti musia byť vykonávané a monitorované.

Manažment priemyselnej bezpečnosti by mal identifikovať zdroje potrebné na splnenie požiadaviek životného cyklus aplikácie. Kompetentný personál by mal mať zodpovednosť voči potrebným úlohám, ktoré sú nutné pre návrh, kontrolu, efektivitu, prevádzkyschopnosť procesu, testovanie a obsluhu bezpečnostného prístrojového systému – IPS. Operačné plány by mali obsahovať dôvody a ustanovenia aj s cieľom zvýšenia počtu zamestnancov na podporu uvedenia SIS do prevádzky, overenia – validácie a činnosti pokrývajúce všetkých fáz prevádzky technologického procesu vychádzajúc zo zistených chýb IPS [1].

Vedenie spoločnosti musí stanoviť jasne, čo sa očakáva od výkonu jednotlivých zdrojov, a zároveň poskytovať zdroje potrebné na splnenie všetkých očakávaní v životnom cykle aplikácie. Nasadenie inžinierskych zdrojov nie je o množstve, ale o kvalite, disciplíne a spoľahlivosti. Disciplína vnútri organizácie znamená dodržiavanie pracovných postupov ako základ bezpečnosti prevádzky.

Bezpečnostný systém riadenia ustanovuje zásady, postupy a praktiky na vykonanie jednotlivých fáz životného cyklu a zároveň posudzovanie rizík týchto fáz. Štátne orgány, poisťovne alebo iné zmluvné strany majú vyžadovať špecifické aktivity počas každej tejto fázy (s úsmevom na tvári dodávam, že dúfam, že sa toho v mojom živote aj dožijem) nechať?. Všetky použiteľné požiadavky na riadenie bezpečnostnej aplikácie by mali byť začlenené do celkového pracovného procesu s cieľom zlepšiť účinnosť a aby sa zabezpečilo, že budú zohľadnené v príslušnej fáze životného cyklu.

Kompetencie

Všetky organizácie, ktoré sa podieľajú na životnom cykle aplikácie, musia poskytnúť dôkazy o tom, že sú oprávnené plniť takéto úlohy a že prevezmú za ne zodpovednosť. Musia byť vytvorené postupy, ktoré zaistia, že všetky spolupracujúce osoby majú zodpovedajúcu technickú spôsobilosť (ako sú školenia, technické znalosti, skúsenosti a odborná kvalifikácia). Kompetencie všetkých osôb musia byť jasne definované ešte pred tým, kým sa začne pracovať na jednotlivých častiach bezpečnostného systému, a zdokumentované. Všetci manažéri, vedúci projektov a inžinieri, ktorí sa podieľajú na navrhovaní, inžinierskych aktivitách a integračnej fáze, musia byť kompetentní a dobre vyškolení na vykonávanie bezpečnostných úloh v životnom cykle aplikácie.

Mali by mať základné vedomosti o priemyselnej funkčnej bezpečnosti a mali by vedieť o používaných normách. Zaškoľovací program by mal byť jednoducho a presne definovaný a vykonávaný v pravidelných cykloch a školenia musia byť organizované tak, aby všetky záznamy z nich boli k dispozícii v prípade kontrolných auditov. Samozrejme, všetci zamestnanci musia byť vyškolení na ich normálnu prácu, inžinieri musia absolvovať programovací kurz, projektoví manažéri musia vedieť, ako riadiť projekt, a tak ďalej.

Bezpečnostné audity

Tak ako ISO 9001 vyžaduje vykonávanie interných auditov kvality na periodickej báze, tiež normy priemyselnej bezpečnosti vyžadujú vykonávať pravidelné interné bezpečnostné audity. To znamená, že všetky projekty musí byť skúmané, aby bola posúdená kvalita realizácie projektu s ohľadom na požiadavky FSM. Nie je zámerom, aby v jednotlivých projektoch audit skúmal detailný technický obsah. Pre tieto audity musí byť vytvorená procedúra zahrnutá do FSM alebo QA systému. Všetky zistenia musia byť oznámené najvyššiemu vedeniu a použité na zlepšenie a nápravné opatrenia. FSM definuje spôsob, akým organizácie jednotlivé zistenia uplatňujú. Vykonávacie FSM v organizácii v zmysle zákona 261/2002 kategórie B nie je otázkou akcie v jednom okamihu (dnes nie je FSM, zajtra tam je FSM), avšak je to súlad postupných krokov. Celý proces môže trvať rok a viac, kým organizácia zvládne správnu aplikáciu požiadaviek FSM v praxi.

V niektorom z ďalších vydaní ATP Journal by sme sa pokúsili informovať o prvých skúsenostiach z reálnych projektov v oblasti funkčnej priemyselnej bezpečnosti, realizovaných v podnikoch na Slovensku.

Ing. Martin Gálik

aplikačný inžinier ProCS, s.r.o.
FS Eng (TÜV Rheinland, #2082/09, SIS)
E-mail: mgalik@procs.sk