Ako si sa dostal k oblasti/odboru, ktorý v súčasnosti študuješ?

K štúdiu súčasného odboru ma priviedol najmä pozitívny vzťah k technickým a prírodným predmetom (prevažne matematike, chémii a fyzike), ktorý som nadobudol na strednej škole. Po absolvovaní bakalárskeho stupňa som sa rozhodol pozmeniť svoje smerovanie a z potravinárskeho odboru som prestúpil na automatizáciu. Pre prestup som sa rozhodol najmä z dôvodu širokých možností uplatnenia sa na pracovnom trhu s týmto zameraním, s ktorým sa navyše spája aj dobré ohodnotenie. Dnes som za toto rozhodnutie veľmi rád.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa začal zapájať do odborných aktivít aj vo svojom voľnom čase?

Najviac asi ambícia zlepšovať sa vo veciach, v ktorých som mal nedostatky a v ktorých som zároveň videl veľký prínos pre môj rozvoj či už v oblasti školských aktivít, alebo budúcej pracovnej kariéry. Konkrétne mám na mysli napríklad písanie odborných vedeckých článkov a ich následnú prezentáciu napr. na odborných podujatiach. Veľmi ma v tom podporoval môj školiteľ, bez ktorého iniciatívy by som tieto aktivity pravdepodobne nezrealizoval.

Máš nejaký vzor (osobu, firmu…), ktorý ťa motivuje napredovať v tom, čo robíš/študuješ? Prečo práve ona, resp. táto firma?

Nemám v tomto smere nejaký konkrétny vzor. Obdivujem každého človeka, ktorý sa svojou šikovnosťou a usilovnou prácou dostal na pracovné miesto, po ktorom túžil. Zastávam názor, že všetko sa dá dosiahnuť, pokiaľ sa naozaj chce. To je aj dôvod, prečo som sa nebál prestúpiť na tento smer, hoci som vopred vedel, že to pre mňa nebude ľahká cesta. Môžem povedať, že veľkou inšpiráciou je v tomto smere môj otec, ktorý sa náročnou cestou dokázal dopracovať veľmi vysoko.

Keby si mal spomenúť dve veci v oblasti techniky, ktoré by bolo podľa teba potrebné zásadne zmeniť/inovovať/vyvinúť, čo by to bolo? Ako by si to urobil ty?

Hlavným významom techniky je uľahčovanie života ľuďom. Myslím si však, že by sme z nej dokázali vyťažiť viac aj v rôznych oblastiach, napríklad v ekológii. Nedávne prezidentské voľby ma podnietili k zamysleniu sa nad tým, či je ozaj nevyhnutné, aby sa na takéto účely míňali enormné množstvá papiera. Som presvedčený, že by nebolo vôbec zložité tento papierový spôsob nahradiť za elektronický. I keď v porovnaní s inými ekologickými záťažami je to stále len mierny problém. Druhou vecou, ktorú by bolo rozhodne potrebné technicky zvládnuť, je bezpečnosť používania umelej inteligencie (UI). Bezpečnosť z pohľadu vekovej prístupnosti, ale aj poskytovaného obsahu. Je dôležité, aby ju najmä neplnoleté osoby nevyužívali pri plnení všetkých školských povinností, ale aby sa naučili, ako ju používať pre svoj osobnostný rast. Teda aby im slúžila ako vzdelávacia pomôcka a nie ako neznámy kamarát, ktorý za nich a bez ich znalostí spraví všetky úlohy. Treba sa naučiť zadávať príkazy a najmä kriticky interpretovať výstupy, ktoré UI ponúka. UI je totiž dobrý sluha, ale zlý pán. A tým sluhom musí aj zostať.

Máš nejaký cieľ/métu, kam by si to chcel vo svojom živote dopracovať (osobne, kariérne…)? Čo by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa?

Mojím cieľom je z pohľadu pracovného života nájsť si také zamestnanie, v ktorého náplni budem vidieť užitočnosť a zmysel. Dostatočne dobre finančne ohodnotené, ktoré bude výzvou, no zároveň ho budem schopný kvalitne vykonávať a neustále sa v ňom posúvať ďalej.

Akou krajinou by malo byť Slovensko, aby bolo pre teba príťažlivé zostať tu pracovať a žiť?

Je pravdou, že mladých ľudí odrádzajú od zotrvania na Slovensku hlavne platové podmienky, ktoré sú pri určitých pozíciách v zahraničí vyššie. Veľa robí aj pracovné prostredie, možnosť sebarealizácie, podmienky na podnikanie a samotná schopnosť zamestnať sa na danej pozícii. Investíciou nielen do vytvárania dostatku pracovných miest, ale aj do informovanosti a budovania povedomia o týchto pracovných možnostiach by sa počet ľudí odchádzajúcich zo Slovenska za prácou rozhodne znížil.