Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD., sa narodil sa 19. 5. 1942 v Melčiciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil do ZPA Prešov a v roku 1965 na Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave, kde bol po skončení vedeckej ašpirantúry výskumným a od roku 1978 vedecko-pedagogickým pracovníkom. V roku 1979 sa habilitoval a v roku 1994 bol vymenovaný za ­profesora. Habilitačnú prácu vypracoval z problematiky číslicových a impulzných servosystémov a počítačového riadenia pohybových systémov.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa v začiatkoch venoval aplikáciám systémov s polovodičovými meničmi. Z tejto problematiky vypracoval aj kandidátsku dizertačnú prácu. Výsledky jeho práce tvorili základ úspešného riešenia výskumných úloh v oblasti zdrojov pre mikroplazmové zváracie zariadenia vyvíjané vo VUZ Bratislava. Úspešnosť tejto spolupráce dokumentuje skutočnosť, že na báze výsledkov vznikol celý rad autorských osvedčení a bola predaná licencia do zahraničia. Okrem riešenia úloh z oblasti mikroplazmy sa podieľal na riešení štátnych výskumných úloh, ktorých koordinátorom bol EVÚ Nová Dubnica a v základnom výskume ÚTK SAV Bratislava.

V ďalšom období sa venoval predovšetkým návrhu riadenia ­mechatronických systémov. V ostatnom čase rieši výskumné úlohy orientované na problematiku mechatronického návrhu mobilných robotických systémov a reprezentácie prostredia pre roboty. Tieto úlohy sú riešené v rámci projektov VEGA a APVV. Zaujímavé výsledky sa dosiahli pri využití vizuálnych systémov na riadenie pohybu.

Je autorom veľkého množstva vedeckých a odborných článkov v ­zahraničných a domácich časopisoch, ako aj príspevkov na ­medzinárodných a domácich konferenciách, ktoré majú široký ohlas v odbornej verejnosti. Takisto je autorom a spoluautorom viacerých monografií a knižných publikácií. Kniha Technická kybernetika elektrických pohonov získala Cenu ALFY, kniha Nelineárne a číslicové servosystémy bola ocenená Cenou ALFY a Cenou Literárneho fondu. S kolektívom spoluautorov vytvoril prácu Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing process based on application of ICT. Leonardo da Vinci, IcoTel. 2005, ktorá je preložená do niekoľkých európskych jazykov. Je autorom celého radu učebných textov pre denné aj rekvalifikačné a prehlbujúce postgraduálne štúdium.

Skúsenosti z pedagogickej práce uplatnil v rámci medzinárodných projektov v publikáciách Vysokoškolská legislatíva štátov EÚ, Českej republiky a Slovenskej republiky. Je autorom hesiel v Náučnom slovníku elektrotechnickom, č. 4 Kybernetické systémy a v encyklopédii ENCYCLOPAEDIA BELIANA (časť automatizované a pružné výrobné systémy, robotické systémy).

V období 1985 – 1997 bol prodekanom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V rokoch 1998 – 2006 bol vedúcim Katedry automatizácie a regulácie a v rokoch 2006 – 2007 riaditeľom Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU. Bol podpredsedom Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a informatiku, predsedom Komisie pre elektrotechniku a informatiku Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV, podpredsedom Rady štátneho programu výskumu a vývoja pre prierezový ŠP Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku, predsedom spoločnej odborovej komisie pre odbor Automatizácia a riadenie a ­odbor Mechatronika s pôsobnosťou pre SR.

V roku 2007 mu Ministerstvo školstva SR udelilo za celoživotnú pedagogickú, organizátorskú, publikačnú a vedeckú prácu v oblasti technických vied Veľkú medailu svätého Gorazda.

Pri príležitosti jeho životného jubilea mu v ďalších rokoch želáme veľa životného optimizmu, zdravia, tvorivých vedeckých výsledkov a radosti v kruhu svojej rodiny.

Milan Žalman