Továrne budúcnosti (19)

Ako by mali vyzerať továrne budúcnosti? Aké technológie budú kľúčové pre výrobné podniky a čo by mali priniesť? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď Európska komisia, ktorá v spolupráci s EFFRA (European Factories of the Future Research Association) vydala vyše stotridsaťstranový prehľad očakávaných zmien, ktoré výrobný sektor čaká v nasledujúcich rokoch. V tomto seriáli sa pozrieme na to najdôležitejšie z uvedeného dokumentu a predstavíme aj niektoré projekty, ktoré sa už stali realitou.
Továrne budúcnosti (19)

Spracovanie zložitých udalostí (CEP) na detegovanie stavu a analýzu v rámci dodávateľských sietí

Objekty prepojené internetom vecí v rámci dodávateľských reťazcov vygenerujú rozsiahle množstvo údajov v podobe udalostí. Tieto udalosti budú prirodzene distribuované a budú zobrazovať vlastnosti nedeterministickým a asynchrónnym spôsobom. Detegovanie globálneho stavu, transformácia času do udalosti a diskrétne/spojité spracovanie zadania sa stane výzvou z pohľadu distribuovaného charakteru udalostí. Budúci výskum v oblasti IKT, konkrétne spracovania zložitých udalostí (CEP) by sa mal zamerať na návrh riešení pre lepšie reagujúce dodávateľské siete s možnosťou komplexného monitorovania a riadenia udalostí, výnimiek a scenárov „čo – ak“. CEP pre holistický hodnotový reťazec neprinesie len nárast inteligencie na úrovni riadenia podniku a prevádzok naprieč všetkými dodávateľmi, čo znamená rýchlejšiu reakciu na upozornenia z prevádzky alebo zmenenú logistiku, ale pracovníkom s rozhodovacími právomocami umožní monitorovať „výnimky“ naprieč geograficky vzdialenými podnikmi. Výskumné priority v tejto oblasti navyše prinesú nové obchodné príležitosti pre malé a stredné podniky z hľadiska nastavovania a predaja analytických služieb zameraných na rozsiahle podnikové údaje prostredníctvom obchodu s výrobnými aplikáciami.

Kooperatívne plánovanie, sledovanie a realizácia dopytu a zásobovania

V budúcnosti bude potrebné umožniť výrobným podnikom spolupracovať v rámci globálnych dodávateľských sietí s cieľom vyrovnať sa s premenlivým dopytom a vysokou zložitosťou produktov. Takéto podniky musia dokázať na jednej strane rýchlejšie reagovať na dopyt a fluktuáciu v dodávkach a zlepšovať schopnosť predpovedania a na druhej strane skrátiť čas cyklov a znížiť náklady na dodávateľský reťazec. Sledovateľnosť siete by mohla zlepšiť genealógiu produktu a jeho lepšiu identifikáciu v prípade reklamácie a stiahnutia z trhu. Plánovanie a realizácia dodávateľských sietí by umožnila vykonávať hodnotenie výkonu dodávateľa a identifikovať úzke miesta v sieti.

Stredná vrstva tvorená cloudovým riešením poskytuje ideálnu platformu na spoločné využívanie informácií z hľadiska plánovania, sledovateľnosti a realizácie výkonov v rámci dodávateľských sietí. Výskum by mal byť pri podpore tvorby obchodných rozhodnutí v korelácii s výrobnými a logistickými kľúčovými ukazovateľmi výkonu (KPI) s cieľom optimalizovať a analyzovať vplyv nákladov na zmeny, výnimky či úzke miesta v rámci spolupracujúceho dopytu a dodávky. Bude potrebné vytvoriť a sprístupniť mobilné aplikácie zainteresovaným stranám, vďaka ktorým budú zhromaždené výrobné, predajné a logistické informácie pod jednou strechou a ktoré umožnia lepšie plánovanie a optimalizáciu v rámci dodávateľských sietí.

Riadenie digitálnych práv (DRM) produktov a programov v rámci dodávateľských sietí podniku

Hoci máme vytvorené pomerne prísne zákony o právach na duševné vlastníctvo (IPR), ich presadzovanie sa vzhľadom na chýbajúce vhodné IKT mechanizmy na detegovanie a sledovanie pirátskych akcií javí zatiaľ ako problém. Aby sa predišlo hrozbe pirátstva a falšovania produktov, mal by sa výskum v oblasti IKT zamerať na najnovší pokrok dosiahnutý v oblasti správy digitálnych práv (DRM) na hudbu, video, fotografie a softvér pre produkty vyrobené v Európe a v tejto súvislosti aj zabudovaný softvérový program. DRM bude mimoriadne dôležitý aj pre zaručenie bezpečnosti a privátnosti výrobných aplikácií dostupných na stiahnutie cez obchod s výrobnými mobilnými aplikáciami. Bude potrebné vyvinúť bezpečnostné modely na detegovanie pirátstva aj na ochranu zabudovaného softvéru/firmvéru v rámci produktov. Súčasťou výskumu by mal byť aj prieskum pokročilých techník ochrany, ako je napr. zablokovanie programu, vodotlač a digitálne podpísané fyzické osvedčenie o overení (COA). Výskum v oblasti DRM pre výrobné podniky by mal nielen zmierniť potrebu častých zmien v návrhu produktov s cieľom zabrániť pirátstvu a kopírovaniu produktov, ale tiež podnietiť dôveru medzi zákazníkmi k značke Vyrobené v EÚ. DRM v spojení s RFID technológiou by mohol minimalizovať nezrovnalosti počas procesu výroby.

Riadenie prístupu na základe pracovných pozícií v prostredí siete výrobných podnikov

Jednou z najväčších prekážok pri akceptácii a prijímaní cloudových platforiem v prostredí výroby je neschopnosť riadiť hrozby pochádzajúce z neautorizovaných prístupov k podnikovým údajom a predchádzať im. Pre podniky budúcnosti, ktoré budú chcieť efektívne spolupracovať a participovať na ekosystéme pozostávajúcom z dôveryhodných aj menej overených dodávateľov, bude dôležité, aby riadenie prístupu na základe pracovných pozícií zahŕňalo siete dodávateľov výrobného podniku a aby bolo nasadené v kontexte týchto sietí. Výskum by sa mal v tejto oblasti sústrediť na schopnosť modelovať požiadavky na dôveru a súkromie v dodávateľských sieťach s viacerými stranami, kde sa budú spájať údaje a služby konkrétneho podniku.

Literatúra

[1] Factories of the Future. Multi-annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020. European Commission 2013.