Literatúra


Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today About Our Future

10.7.2018
Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today About Our Future

Vedeli ste, že umelá inteligencia mení náš svet rýchlejšie, ako si myslíme? Bude ovplyvňovať všetky oblasti nášho života. A stane sa to, či sa nám to páči alebo nie. Umelá inteligencia nám pomôže robiť takmer všetky veci lepšie, rýchlejšie a lacnejšie a zásadným spôsobom zmení priemyselné odvetvia, napr. dopravu, turizmus, zdravotníctvo, vzdelávanie, obchod, poľnohospodárstvo, finančný sektor, predaj či marketing. Umelá inteligencia v podstate zmení našu spoločnosť. Možno ste už počuli, že automatizácia a robotika nahradia množstvo pracovných pozícií, ale vedeli ste o tom, že vďaka umelej inteligencii vznikne zároveň obrovské množstvo nových pracovných miest? Publikácia pokrýva množstvo fascinujúcich a aktuálnych tém súvisiacich s umelou inteligenciou, napr. samojazdiace autá, roboty, chatboty, či to, ako umelá inteligencia ovplyvní trh práce, obchodné procesy a celý priemysel. Je rozdelená do desiatich kapitol, ktoré sa okrem uvedených tém venujú opisu aktivít veľkých firiem v oblasti využívania umelej inteligencii či najčastejším otázkam týkajúcim sa umelej inteligencie.

Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing (Springer Series in Advanced Manufacturing)

10.7.2018
Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing (Springer Series in Advanced Manufacturing)

Predložená publikácia uvádza čitateľa do problematiky kybernetickej bezpečnosti a jej vplyvu na realizáciu vízie Priemyslu 4.0. Pokrýva technologické základy kybernetickej bezpečnosti so zameraním na jej dosah na Priemysel 4.0, na podrobnosti existujúcich kybernetických útokov, ako aj najnovších riešení z pohľadu akademického výskumu aj praktických implementácií. Publikácia sa zameriava na Priemysel 4.0 a súvisiace technológie, ako je priemyselný internet vecí, výrobné systémy podporované cloudovými technológiami a prelomové inovácie, ktoré tieto technológie prinesú. Kniha analyzuje, ako tieto javy prispejú ku kapitalizácii ekonomiky. Množstvo podnetných informácií určite poteší nielen technikov z praxe a ľudí s rozhodovacími právomocami v priemysle, ale aj výskumníkov zaoberajúcich sa návrhmi technológií a zariadení a všetkých, ktorí sa zaujímajú o tému Priemyslu 4.0 a kybernetickej bezpečnosti.

Architecting the Industrial Internet: The architect's guide to designing Industrial Internet solutions

10.7.2018
Architecting the Industrial Internet: The architect's guide to designing Industrial Internet solutions

Priemyselný internet vecí (IIoT) púta veľkú pozornosť. Mnohé vedúce spoločnosti sa do tejto revolúcie pustili tak, že pripájajú svoje koncové inteligentné zariadenia do analytických platforiem využívajúcich cloudové systémy a snažia sa riešiť nové obchodné výzvy novými spôsobmi. Aby sa podarilo zabezpečiť hladkú integráciu takýchto strojov a zariadení, treba nasadzovať stratégie využívajúce zabehnuté architektúry postavené na akceptovaných princípoch a najlepších skúsenostiach a odskúšané v praxi. Publikácia sa začína pohľadom zhora na to, čo priemyselný internet vecí je a ako prebiehalo prijatie tejto technológie v rámci priemyselnej revolúcie. V ďalšej časti sú opísané mnohé prípady potenciálneho využitia priemyselného internetu vecí, a to najmä v priemyselných podnikoch a obzvlášť v oblasti prediktívnej údržby, sledovania podnikových technických prostriedkov či dosahu na životné prostredie. V záverečnej časti sa autori venujú nastupujúcim technológiám, ktoré budú mať vplyv na architektúru priemyselného internetu vecí v budúcnosti.

Industrial Cybersecurity: Efficiently secure critical infrastructure systems

10.7.2018
Industrial Cybersecurity: Efficiently secure critical infrastructure systems

S nárastom aktivít v priemysle sa čoraz častejšie objavujú aj kybernetické útoky. Čoraz väčšiu dôležitosť získava znalosť slabých miest riadiacich systémov a pochopenie a naučenie sa techniky, ktorou možno ochrániť kriticky dôležité systémy a infraštruktúru. Uvedená publikácia vás aj na základe reálnych príkladov z praxe naučí metodológie a bezpečnostné postupy nevyhnutné na ochranu kritickej infraštruktúry a pomôžeme vám rýchlejšie identifikovať jedinečné výzvy. Predložená publikácia začína predstavením technológií priemyselných riadiacich systémov vrátane ich architektúry, komunikačných zberníc a protokolov. Nasleduje kapitola venovaná bezpečnosti riadiacich systémov. Po predstavení scenárov útokov na priemyselné riadiace systémy sa publikácia venuje aj ich zabezpečeniu, ale aj takým témam, ako je segmentácia siete, stratégia hĺbkovej ochrany a ochranné riešenia. Spolu s konkrétnymi príkladmi, ako ochrániť priemyselné riadiace systémy, sa rozoberá aj hodnotenie bezpečnostných rizík, riadenie rizík a tvorba bezpečnostných opatrení a programov. Súčasťou publikácie sú aj témy týkajúce sa koncových zariadení, napr. monitorovanie, aktualizácia či nasadenie opatrení proti záškodnému softvéru.

Combined Cycle Driven Efficiency for Next Generation Nuclear Power Plants – An Innovative Design Approach

13.6.2018
Combined Cycle Driven Efficiency for Next Generation Nuclear Power Plants – An Innovative Design Approach

Druhé vydanie tejto publikácie obsahuje aktuálne podrobnosti výhod jadrových elektrární s Air-Braytonovým cyklom pre pokročilé reaktory. Zvýraznené sú výhody pre sodíkom chladené reaktory a vysvetlené sú ďalšie prínosy v prípade vývoja systémov s vyššími teplotami. Načrtnuté sú aj možnosti prepojenia jadrových systémov s Air-Braytonovým cyklom so systémami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie (slnko, vietor) pre vytvorenie siete s nízkou produkciou skleníkových plynov. Na začiatku knihy sa popisujú základy termodynamiky využívané v rámci elektrárenských systémov a následne sa prechádza k popisu rôznych typov systémov s Air-Braytonovým cyklom, ktoré možno využiť pre splnenie rôznych požiadaviek praxe. Záver publikácie tvoria kapitoly venované najnovším vedeckým a výskumným poznatkom v uvedenej oblasti.

Smart Operation for Power Distribution Systems – Concepts and Applictions

13.6.2018
Smart Operation for Power Distribution Systems – Concepts and Applictions

Predložená publikácia popisuje prevádzku distribučných sústav, prezentuje súčasné koncepty a aplikácie so zameraním na integráciu pre inteligentnú prevádzku a siete. Autori sa venujú hlavným konceptom a technikám aktívneho riadenia prevádzky inteligentných systémov distribúcie elektrickej energie, vrátane odhadu stavov, samo opravenia, riadenia prepätí, ochranných systémov, plánovania prevádzky a ústredného riadenia obchodných a núdzových prípadov. V rámci každej kapitoly sa nachádza prehľad konceptov spolu s konkrétnymi príkladmi týkajúcimi sa správy a riadenia týchto systémov. Vďaka tomu je kniha hodnotným zdrojom pre návrh, implementáciu a riadenie účinných a skutočne trvalo udržateľných inteligentných systémov.

Energy Harvesting and Energy Efficiency

13.6.2018
Energy Harvesting and Energy Efficiency

Publikácia prezentuje základné a pokročilé koncepty pre získavanie energie z prostredia a energetickú účinnosť a s tým súvisiace technológie, metódy a ich využitie. Sú v nej zhrnuté najnovšie poznatky, pričom pojednáva o aktuálnom stave zariadení a metód, ktoré sa na zber energie z okolia a energetickú účinnosť využívajú. Vhodným spôsobom kombinuje teoretické poznatky s popisom praktických aplikácií. Obsahuje viac ako 200 obrázkov, úloh a ich riešení. Prvá kapitola popisuje aktuálny stav v spomínaných oblastiach. Nasledujúce kapitoly uvádzajú čitateľa do pokročilých konceptov a metód. Naopak, záverečná časť knihy popisuje technické stratégie, účinné metódy a aplikácie v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti, čo určite zaujme najmä technikov z praxe. Všetky popisované metódy a prístupy sú konfrontované s výsledkami simulácií a experimentov. Problematika zberu energie z okolia, ako aj zvyšovanie energetickej účinnosti je pre mnohých vedeckých výskumníkov aj technikov z praxe témou najbližšej dekády. Je výzvou pre výskumníkov na celom svete, nakoľko klimatické zmeny a meniace sa predpisy v oblasti energetiky vytvárajú čoraz väčší tlak na nové riešenia v tejto oblasti.

Advances in Energy and Power Systems

13.6.2018
Advances in Energy and Power Systems

Predložená publikácia obsahuje vybrané prednášky z medzinárodnej konferencie Advancement in Energy, Drives and Control. Nachádzajú sa v nej priekopnícke príspevky na rôzne témy, ako napr. obnoviteľné zdroje energie a riadenie spotreby energií, uskladnenie, distribúcia a riadenie energie. Prezentované sú aj rôzne metódy pre optimalizáciu systémov pre výrobu a distribúciu energie. Uvedená publikácia je mimoriadne cennou pomôckou pre výskumníkov, odborník a profesionálov z oblasti energetiky či študentov z rôznych technických oblastí.

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

13.6.2018
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Piate, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalšie informácie potrebné na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Prehľadne a názorne ukazuje v jednotlivých kapitolách problematiku požadovaných technických predpisov pre elektrotechnikov s najnovšími zmenami pre praktické použitie. Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21, §22, §23 a §24 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., ako aj pre Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov. Pre svoj prehľad má svoje miesto pre projektantov a revíznych technikov VTZE, ale aj pre elektromontérov a elektroúdržbárov v prevádzkovej praxi. Poslúži aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických stredných škôl a poslucháčov vysokých škôl s elektrotechnickým zameraním, ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť. Kniha je plnofarebná vo formáte A4 a obsahuje 400 strán s názornými obrázkami a príkladmi aplikácie noriem a predpisov v praxi.

Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI

11.5.2018
Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI

Umelá inteligencia radikálne zmení podnikanie. Ste na to pripravení? Pozrite sa okolo seba. Umelá inteligencia už viac nie je len nejakou vzdialenou budúcnosťou. Je už tu – v softvéri, ktorý rozpoznáva, čo si želáme, v dodávateľských reťazcoch, ktoré „rozmýšľajú“ v reálnom čase, a v robotoch, ktoré reagujú na zmeny svojho okolia. Priekopnícke spoločnosti 21. storočia už teraz využívajú umelú inteligenciu s cieľom rýchlejších inovácií a rastu. Výsledkom toho sú podniky, ktoré chápu, ako využiť umelú inteligenciu na svoj rast. Tí, ktorí to nezachytia, zostanú vzadu. Do ktorej skupiny patríte vy? Autori pochádzajúci zo spoločnosti Accenture poukazujú na to, že umelá inteligencia zmení všetky podnikové procesy – či už pôjde o prelomové inovácie, každodenné služby zákazníkom, alebo zvyky zvyšujúce osobnú produktivitu.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
Konferencia Robotika II
Reklama

Aj vodári už objavujú možnosti digitálnych riešení

Rastúci nedostatok zdrojov pitnej vody, rast mestskej populácie, predpisy na ochranu životného prostredia a neefektívnosť procesov...
Anton Gérer

Keď nezostáva čas

Nerád používam slovné spojenie time management, pretože čas sa nedá riadiť, vrátiť späť ani spomaliť alebo uskladniť. Dajú sa však riadiť...
Ján Košturiak

Tak si tu žijeme/stavebníctvo

V štruktúre výrobných odvetví národného hospodárstva sú priemysel a stavebníctvo na prvých priečkach. Stavebníctvo sa dostalo do krízy....
Ing. Vladimír Vránsky
NEWMATEC 2019
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6
Podujatia na deň 6.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Bratislava

06.2.2019

ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

7
Podujatia na deň 7.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

8
Podujatia na deň 8.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

9 10
11 12
Podujatia na deň 12.2.2019
Virtuální zákaznícký den ZAT

12.2.2019, 14:00

13
Podujatia na deň 13.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Košice

13.2.2019

14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  
RSS | iCal