Aký je presný názov vašej pracovnej pozície? Čo je náplňou vašej práce? Ako by ste opísali svoj bežný pracovný deň?

Ako systémový inžinier vo firme Schaeffler sa venujem téme riadenia elektrických motorov v aktuátoroch, ktorých hlavnou úlohou v pohonnej sústave hybridných alebo elektrických vozidiel je nastavenie optimálneho pracovného bodu tak, aby najlepšie vyhovoval aktuálnej jazdnej situácii. V skratke, aktuátor premieňa elektrický signál z riadiacej jednotky na mechanický pohyb. V rámci bežného pracovného dňa pracujem na projektových úlohách, ktoré sa týkajú zväčša systémových simulácií a výpočtov, analýze výsledkov meraní elektrických motorov, ale aj samotnej príprave aplikácií založených na modeli pre meracie zariadenia, ktoré umožňujú nielen meranie rôznych parametrov, ale aj overenie správnej funkcionality vyvíjaných riadiacich algoritmov.

Aké technické zručnosti a vedomosti sú kľúčové pre túto pozíciu?

Kľúčovými sú pre mňa najmä komplexné znalosti o riadení elektromotorov. Okrem toho je pre mňa dôležité vedieť pracovať s rôznymi programami na výpočty a simulácie, ako je napríklad Matlab&Simulink či Famos. Tiež musím vedieť implementovať informácie, ktoré získavam od kolegov na ostatných úrovniach systémového inžinierstva, ako sú napríklad systémoví architekti, ktorí sa venujú návrhu štruktúry a interakcie medzi jednotlivými komponentmi systému, alebo inžinieri, ktorí zodpovedajú za spracovanie a dokumentáciu požiadaviek zákazníkov.

Ktoré momenty vo svojej práci považujete za najúspešnejšie? A naopak, s akými výzvami sa pri práci stretávate?

Vždy sa teším z každej úspešne odovzdanej projektovej úlohy, keďže ma to posúva ďalej po odbornej stránke. Ako najväčšiu výzvu, s ktorou som sa doteraz v mojej kariére systémového inžiniera stretla, môžem uviesť už spomenuté model-based programovanie aplikácií pre meracie zariadenie a integráciu tohto zariadenia na tzv. testbench, teda súbor rôznych hardvérových prvkov, ktoré sú potrebné pri meraniach. Samozrejme je pre mňa vo všeobecnosti výzvou aj nadobudnutie komplexných znalostí na úrovni systému pre rôzne projekty, keďže nami vyvíjané systémy sú mechatronické. To znamená, že pri ich vývoji sú potrebné znalosti z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia systémov.

Ako sa snažíte rozvíjať svoje profesionálne zručnosti v rámci tejto pozície? Máte možnosť prinášať inovácie a prejavovať kreativitu pri svojej práci?

Profesionálne zručnosti rozvíjam najmä neustálym vzdelávaním sa, ktoré k práci vo vývoji jednoducho patrí. Preto som sa už na začiatku mojej kariéry vo firme Schaeffler rozhodla externe pokračovať aj v doktorandskom štúdiu na FEI STU, pričom môj výskum je sústredený na tému bezsenzorového riadenia elektrických motorov, ktorej sa venujem aj v rámci mojej pracovnej náplne. To tiež vnáša do mojej práce možnosť prejavovať kreativitu a prinášať inovácie.

Ako sa technologické inovácie premietajú do vášho pracovného prostredia?

Technologické inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou môjho pracovného dňa, či už pracujem na simuláciách s využitím softvérových programov, alebo na meraniach, kde využívam aj rôzny hardvér. Príkladom môže byť aj napredujúci vývoj mikrokontrolérov, konkrétne vylepšenie ich výpočtového výkonu, čo v praxi umožňuje napr. aplikovať už spomenuté bezsenzorové riadenie, následkom čoho môžu byť vyvíjané systémy pre automobilový priemysel o niečo dostupnejšie.

Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí uvažujú o kariére v oblasti STEM?

Odporučila by som vyhľadávať možnosti ako sa stretnúť s praxou už popri škole, napríklad vo forme pracovnej stáže, aby si už vopred vedeli spraviť predstavu v akej oblasti by sa chceli ďalej rozvíjať. Aj firma Schaeffler má vytvorené rôzne programy pre študentov, takže tým, ktorí majú záujem o technické inovácie nielen v rámci automobilového priemyslu a špeciálne elektromobility, určite odporúčam sledovať možnosti uplatnenia aj u nás, či už vo výskume, pri testovaní našich produktov, ale aj v iných segmentoch firmy.