Aký je presný názov vašej pracovnej pozície? Čo je náplňou vašej práce? Ako by ste opísali svoj bežný pracovný deň?

Pracujem v spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o., na pozícii tester palubných jednotiek systému ETCS (Európsky vlakový zabezpečovací systém). Hlavnou náplňou práce je overenie funkcionalít integrovaného systému vozidlovej časti ETCS na koľajovom vozidle. Na jednej strane sa nachádzajú požiadavky zákazníka na správanie systému, na druhej strane požiadavky definované ERA (Európska železničná agentúra), ako sa má systém správať vo všeobecnosti a v konkrétnych situáciách.

Na základe týchto požiadaviek vytvárame testovací plán a špecifikujeme samotné testy až na úrovni jednotlivých krokov, ktoré sú potrebné na overenie danej požiadavky alebo viacerých požiadaviek naraz. Po naplánovaní a zadefinovaní testov prichádza na rad ich vykonávanie. To pozostáva z dvoch častí: testovanie v laboratóriu a na skutočnom vozidle. V laboratóriu máme k dispozícii rovnaké komponenty palubnej jednotky ETCS, ktoré sa nachádzajú aj na reálnom vozidle, avšak interakcia so samotnou vozidlovou časťou je testovacím prostredím.

Počas tejto fázy testovania zväčša odhalíme prvé nezrovnalosti najčastejšie na úrovni softvéru alebo parametrizácie palubnej jednotky ETCS. Po testovaní v laboratóriu začneme s testovaním na reálnom vozidle. Na ňom musí byť predtým nainštalovaná a oživená palubná jednotka ETCS. Testovanie na skutočnom vozidle sa rozdeľuje na testy statické a dynamické. Statické testy sa dajú vykonávať v podstate kdekoľvek, kde možno vozidlo zapnúť, dynamické treba vykonávať na trati, konkrétne na komerčne využívanej trati alebo na testovacom okruhu.

Práve dynamické testy na vozidlách nás často dostanú aj do veľmi zaujímavých krajín a situácií, ako napríklad sledovanie tureckej krajiny z kabíny rušňovodiča v rýchlosti 250 km/h. Vykonaním všetkých predpísaných testov sa ukončí testovacia fáza a opäť prichádzajú na rad dokumenty. Z výsledkov testov spíšeme správu, v ktorej sú zhrnuté výsledky spolu s časom a okolnosťami vykonaných testov a zaznamenané prípadné odchýlky v správaní od definovaných požiadaviek.

Aké technické zručnosti a vedomosti sú kľúčové pre túto pozíciu?

Vzhľadom na to, že samotná palubná jednotka ETCS, ako aj všetky riadiace systémy moderných koľajových vozidiel sú v podstate počítače, sú pre nás nevyhnutné základy IT. Okrem technických zručností, by mal byť tester všímavý, aby vedel identifikovať prípadné odchýlky, zvedavý, aby sa snažil prísť na to, prečo sa systém na prvý pohľad nespráva tak, ako by mal, a v neposlednom rade by mal mať zmysel pre detail.

Ktoré momenty vo svojej práci považujete za najväčší úspech? A naopak, s akými výzvami sa pri práci stretávate?

Úspech pre mňa znamená, keď dané koľajové vozidlo získa povolenie na prevádzku pod systémom ETCS. Veľké potešenie mi potom prináša to, keď vozidlo vidím na vlastné oči v pravidelnej prevádzke. Výzvou je každý projekt, pretože aj keď je systém ETCS štandardizovaný, obvykle existujú projektové odchýlky.

Ako sa snažíte rozvíjať svoje profesionálne zručnosti v rámci tejto pozície? Máte možnosť prinášať inovácie a prejavovať svoju kreativitu vo svojej oblasti?

ETCS ako štandard sa neustále vyvíja. Počas svojej práce som sa stretol už s tromi verziami tohto štandardu a chystá sa prvý projekt pre verziu štvrtú. Je preto nevyhnutné sledovať na jednej strane aktualizácie špecifikácií a na druhej strane vývoj v oblasti železničných zabezpečovacích systémov ako takých. Kreativita je vždy vítaná v zmysle hesla „lenivosť je matka pokroku“. Keď si dokážem nejakú opakujúcu sa rutinnú úlohu zautomatizovať, prečo by som to nespravil.

Ako sa technologické inovácie premietajú do vášho pracovného prostredia?

V oblasti železničných zabezpečovacích systémov prichádzajú technologické inovácie s odstupom niekoľkých rokov v porovnaní s bežnou komerčnou sférou. Vývoj a inovácie samozrejme prebiehajú aj tu, avšak medzi ukončením vývoja a reálnym nasadením uplynú často roky, keďže komponenty musia byť zaručene bezpečné. Keď však príde nová generácia komponentov, používa sa opäť dlhé obdobie.

Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí uvažujú o kariére v oblasti STEM?

Ak sa mladý človek rád zamýšľa nad tým, ako veci fungujú, ak sa vie zahĺbiť do problému, aby na konci zažil neopísateľný „aha efekt“, tak je oblasť STEM presne to správne pole pôsobnosti. Ak pri tom dokáže navyše spojiť prácu, ktorou tvorí budúcnosť mobility a záľuby, nie je nič lepšie.