Literatúra


Augmented Mind: AI, Superhumans, and the Next Economic Revolution, Kindle Edition

15.2.2019
Augmented Mind: AI, Superhumans, and the Next Economic Revolution, Kindle Edition

Chystáme sa byť nadľudskými. Vynálezca sériovej umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AI) Alex Bates vysvetľuje, ako kombinácia AI s ľudskou inteligenciou nazvanou Rozšírená inteligencia prináša revolučný potenciál. Po desiatich rokoch jeho pôsobenia v oblasti AI, kedy sa zaoberal spoluprácou ľudí s AI, videl z prvej ruky, ako sa ľudia a AI v mnohom navzájom dopĺňajú a navzájom sa rozširujú; a tiež to, ako sme to takmer ani nepostrehli a nevenovali sa tomu vo výskume. Po tom, ako jeho poslednú firmu zameranú na AI prevzala iná spoločnosť, vytvoril Bates celosvetovú špičkovú sieť aplikovaných technikov a výskumných pracovníkov v oblasti AI s cieľom získať ďalšie perspektívy v týchto otázkach, pričom spolupracoval so zástupcami z Caltech, MIT, Harvard, Oxford, UCSD, USC a ďalších popredných inštitúcií a spoločností.

Shaping the Fourth Industrial Revolution

24.1.2019
Shaping the Fourth Industrial Revolution

Štvrtá priemyselná revolúcia mení všetko – od spôsobu, akým sa navzájom kontaktujeme, až po prácu, ktorú robíme, spôsob fungovania hospodárstva, ako aj to, čo znamená byť ľudskou bytosťou. Všetci musíme pomôcť utvárať budúcnosť, v ktorej chceme žiť. Ale čo potrebujeme vedieť a urobiť, aby sme to dosiahli? Zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab v knihe „Štvrtá priemyselná revolúcia“ z roku 2016 odhalil rozsah zmien, ktoré zásadne ovplyvnia náš svet. Žijeme v dôležitom čase v histórii, kde je dnes na nás, aby sme zabezpečili, že naša technologicky obohatená budúcnosť je bezpečná, etická a udržateľná.

Od tranzistora k integrovanému obvodu

24.1.2019
Od tranzistora k integrovanému obvodu

Kniha vyšla v období medzi 70. výročím vynájdenia tranzistora (2017) a 60. výročím vynálezu integrovaného obvodu (2019). Pri jej písaní sa stretol kolektív autorov, ktorí v polovodičovej technike a mikroelektronike na Slovensku pôsobia od ich zrodu dodnes – Š. Luby, J. Krempaský, R. Kinder, V. Áč, M. Ožvold, J. Novák, I. Vávra, P. Lobotka, I. Kostič, M. Šperka a D. Donoval. Po úvodnej kapitole, ktorá zhrnula začiatky tranzistorov a integrovaných obvodov v Bellových laboratóriách a firmách Texas Instruments a Fairchild v USA, sa autori venujú domácej scéne – začiatkom výskumu polovodičov na Slovenskej vysokej škole technickej a v SAV. Popri germániu a kremíku sa tu uplatnili aj polovodiče AIIIBV, osobitne arzenid gália s nezastupiteľnou úlohou Závodu SNP v Žiari nad Hronom.

The 20 Key Technologies of Industry 4.0 and Smart Factories: The Road to the Digital Factory of the Future Kindle Edition

13.12.2018
The 20 Key Technologies of Industry 4.0 and Smart Factories: The Road to the Digital Factory of the Future Kindle Edition

Od európskeho konceptu „Priemysel 4.0“ až po americký model „Inteligentnej továrne“ čelí priemysel bezprecedentnej zmene. V tejto knihe objavíte 20 najdôležitejších technológií, ktoré rozvíjajú veľké spoločnosti, aby mohli naďalej dominovať na trhu a vďaka čomu môžu malé a stredné podniky zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a prežiť na globálnom trhu. Táto kniha, napísaná v jazyku zrozumiteľnom aj pre neodborníkov, má pomôcť ako kompas pre všetkých, ktorí budú čeliť tejto fascinujúcej výzve. IoT, AGV, RFID, RTLS, aditívna výroba, spolupracujúce roboty, PLM, Digital Twin, CPS, … sú niektoré príklady KET (kľúčových podporných technológií), ktoré vám kniha predstaví.

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. Díl II. Řízení technologických procesů

13.12.2018
Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. Díl II. Řízení technologických procesů

Dvojdielna monografia nadväzuje na publikáciu Kadlec aj. Meranie a riadenie v potravinárskych a biotechnologických výrobách, technológie potravín, vydanú v roku 2015, ktorá sa stretla s mimoriadnym záujmom odborníkov z praxe aj škôl. Nová kniha Meranie a riadenie chemických, potravinárskych a biotechnologických procesov vychádza v dvoch častiach (Diel I. Prevádzkové meranie a Diel II. Riadenie technologických procesov). Kniha poskytne čitateľom základné znalosti z oblasti automatického riadenia a technologického merania. Vychádza sa z princípu, že riadiť možno len tie veličiny, ktoré sa dajú spoľahlivo a dostatočne presne merať. Súčasná prax vyžaduje, aby technológ v podniku ovládal najnutnejšie základy automatiky riadenia, pretože automatizačné prostriedky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou prevádzkových technologických zariadení a laboratórnych prístrojov a stále viac sa v praxi uplatňuje aj riadenie procesov počítačom. Kniha je určená všetkým záujemcom o odborné znalosti súvisiace s meraním a riadením procesov v chemickom, petrochemickom, potravinárskom, biotechnologickom, farmaceutickom priemysle a iných výrobách a mala by slúžiť ako zdroj základných informácií pre odbornú verejnosť a pracovníkov v uvedených oblastiach.

Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy

13.12.2018
Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy

Vedúci predstavitelia už vedia, že klasický prístup k stratégii – analýza, plánovanie, realizácia – stráca relevantnosť. Ale ešte nevedia, čo ho nahrádza. Keď sa všetko a všetci stanú viac prepojenými a digitalizovanými, ako budete fungovať, súťažiť s konkurenciou a vyhrávať? Ming Zeng, bývalý personálny riaditeľ a strategický poradca zakladateľa skupiny Aliba, Jacka Ma, vysvetľuje, ako najnovší technologický vývoj, ako je umelá inteligencia, strojové učenie, mobilný internet a cloudové platformy, predefinujú spôsob vytvárania hodnoty. Predložená publikácia je napísaná najmä pre pracovníkov mimo technologického priemyslu alebo startupov a predstavuje jednoduchý a všeobecný rámec, ktorý slúži ako príručka pre formuláciu a realizáciu stratégie v tomto na údaje bohatom a vysoko interaktívnom prostredí. Odhaľujúc revolučné postupy, ktoré on a jeho tím vyvinuli v Alibabe, Zeng ukazuje, ako: Automatizovať rozhodnutia prostredníctvom strojového učenia; Vytvárať produkty na základe informácií získavaných od zákazníkov v reálnom čase; Určiť správne strategické umiestnenie, aby ste maximalizovali hodnotu od platforiem a dodávateľov; Premeniť svoju organizáciu s cieľom lepšieho pochopenia ľudí a podporiť kreativitu; Viesť premenu vašej spoločnosti na inteligentný podnik. S poznatkami o stratégiách a nástrojoch, ktoré používajú lídri v spoločnosti Alibaba a iných spoločnostiach ako Ruhan a Red Collar, v rôznych odvetviach od výroby nábytku po bankovníctvo až po zákazkové prispôsobenie, publikácia Smart Business načrtáva radikálne nový prístup k stratégii, ktorý sa dá uplatniť všade.

Smart Grids: Advanced Technologies and Solutions, 2nd Edition

10.10.2018
Smart Grids: Advanced Technologies and Solutions, 2nd Edition

Najnovšie vydanie obsahuje novú kapitolu zameranú na implementáciu a prevádzku prepojenej inteligentnej siete, ako aj aktualizácie viacerých ďalších kapitol. Do knihy bola pridaná aj nová kapitola zameraná na internet vecí v súvislosti s inteligentnými sieťami a inteligentnými mestami. Opisuje impulzy na zmenu v energetických sieťových odvetviach a faktory, ktoré sú motorom a prínosom pri podnikaní v tejto oblasti, a tiež výhľady rozvoja trhu v oblasti iniciatív zameraných na inteligentné siete. Predložená publikácia identifikuje technický rámec podporných technológií a inteligentných riešení a opisuje úlohu technologického vývoja a noriem súvisiacich s inteligentnými sieťami vrátane rôznych iniciatív a organizácií angažujúcich sa v naštartovaní realizácie inteligentných sietí. Prostredníctvom kapitol napísaných dlhoročnými odborníkmi v danej oblasti sa čitateľ dozvie, ako plánovať, prepájať, implementovať a prevádzkovať inteligentnú sieť. Autor publikácie Stuart Borlase má rozsiahle skúsenosti z predaja strategických riešení a rozvoja globálneho predaja v energetike a sieťových odvetviach. Počas svoje kariéry odovzdával svoje skúsenosti takým spoločnostiam ako Schneider Electric, General Electric, Siemens a ďalším v oblasti prevádzkových aj informačných technológií. Odborne sa zameriaval najmä na oblasti modernizácie inteligentných sietí a transformáciu podnikania.

Smart Grid Redefined: Transformation of the Electric Utility

10.10.2018
Smart Grid Redefined: Transformation of the Electric Utility

Publikácia, ktorú napísal jeden z najuznávanejších odborníkov v tejto oblasti, prevedie čitateľa cez evolúciu inteligentných sietí a poskytne mu pohľad na automatizáciu distribúcie, ukladania energie a mikrosietí. Kniha predstavuje spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie 3.0 a uvádza konkrétne príklady a prípadové štúdie z celého sveta. Čitatelia sa zoznámia aj so systémami na uskladňovanie energie a príčinami narúšania reťazca výroby a dodávky elektrickej energie. Odborníci získajú inšpiráciu k tomu, ako prekonať výzvy spojené s integrovanou dodávkou energií a rôznorodosťou dopytu.

Design of Smart Power Grid Renewable Energy Systems, 2nd Edition

10.10.2018
Design of Smart Power Grid Renewable Energy Systems, 2nd Edition

Predložená publikácia predstavuje systematický prístup k trvalo udržateľnej výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a obsahuje analytické nástroje ako pomôcku pri navrhovaní mikrosietí zostavených z technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Kniha prináša základné koncepcie prepojenia mikrosietí využívajúcich obnoviteľné zdroje energie do veľkých sietí. V každej kapitole uvádza autor najdôležitejšie technické problémy a následne formuluje matematický model týchto problémov, ktorý je simulovaný v prostredí softvérového nástroja MATLAB. Základom knihy je návrh distribuovaných systémov výroby, ako aj návrh fotovoltických elektrární s podtémou efektívneho návrhu inteligentných občianskych fotovotických mikrosietí. V rámci tejto časti knihy sú opísané systémy na monitorovanie energií, inteligentné zariadenia, odhad budovania záťaže, klasifikácia záťaže či cenotvorba v reálnom čase. Ďalej sa čitateľ dozvie viac o fázových a trojfázových systémoch, transformátoroch, záťažiach, meničoch, zosilňovačoch a pod.

Digital Twin Driven Smart Manufacturing 1st Edition

10.10.2018
Digital Twin Driven Smart Manufacturing 1st Edition

Táto publikácia hodnotí pozadie, najnovší výskum a aplikačné modely v oblasti digitálneho dvojčaťa a ukazuje, ako sa môže stať hlavným bodom pri budovaní inteligentných výrobných procesov. Záujem výrobných podnikov o digitálne dvojča je spôsobený potrebou výnimočnej spoľahlivosti výroby a celkovými trendmi smerujúcimi k inteligentným a prepojeným výrobným systémom. Predložená publikácia je dobrým odrazovým mostíkom pre čitateľov z rôznych oblastí priemyslu či akademického prostredia, pretože odpovedá na také otázky, ako: Čo je to digitálne dvojča? Ako vytvoriť digitálne dvojča? Ako využiť digitálne dvojča na zlepšenie efektivity výrobných procesov? Aké sú nevyhnutné aktivity pri zavádzaní digitálneho dvojčaťa? Aké najdôležitejšie prekážky treba prekonať pre úspešné nasadenie digitálneho dvojčaťa? Aké sú vzťahy medzi digitálnym dvojčaťom a novými technológiami? Ako skombinovať digitálne dvojča s novými technológiami pre dosiahnutie vyššej účinnosti a inteligencie vo výrobe?

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Digitalizácia a blockchain v logistike a dodávateľských reťazcoch

Počas nedávno skončeného najväčšieho priemyselného veľtrhu na svete Hannover Messe bola téma logistiky a dodávateľských reťazcov skloňovaná...
Anton Gérer

Svet chorých ľudí

Môj otec je lekár. Celý život k nemu chodili ľudia s rôznymi chorobami, ale aj simulanti a hypochondri. Aj za mnou chodia „pacienti“ z...
Ján Košturiak

Znižovanie skladových zásob pri zvyšovaní dostupnosti náhradných dielov

Je to vôbec možné? To bola prvá otázka, ktorá mi napadla hneď po tom, ako som dostal úlohu „riešiť“ skladové zásoby náhradných dielov. Na...
Gabriel Zsilinszki
MSV Nitra 2019
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1
Podujatia na deň 1.4.2019
HANNOVER MESSE 2019, Nemecko

01.4.2019 - 05.4.2019

2
Podujatia na deň 2.4.2019
HANNOVER MESSE 2019, Nemecko

01.4.2019 - 05.4.2019

3
Podujatia na deň 3.4.2019
Trenčiansky robotický deň 2019, Trenčín

03.4.2019 - 04.4.2019

HANNOVER MESSE 2019, Nemecko

01.4.2019 - 05.4.2019

4
Podujatia na deň 4.4.2019
Trenčiansky robotický deň 2019, Trenčín

03.4.2019 - 04.4.2019

HANNOVER MESSE 2019, Nemecko

01.4.2019 - 05.4.2019

5
Podujatia na deň 5.4.2019
HANNOVER MESSE 2019, Nemecko

01.4.2019 - 05.4.2019

6 7
8 9
Podujatia na deň 9.4.2019
Konferencia ELEKTROKONTAKT, Žilina

09.4.2019

10 11 12 13 14
15
Podujatia na deň 15.4.2019
FOXON Academy Tour 2019, Trenčín

15.4.2019 - 16.4.2019

16
Podujatia na deň 16.4.2019
Monotematický seminár pre revíznych technikov, Bratislava

16.4.2019

FOXON Academy Tour 2019, Trenčín

15.4.2019 - 16.4.2019

17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
RSS | iCal