Odborný garant

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko

e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

 

 

Technical guarantee

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Institute of Control and Industrial Informatics

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic

e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

 

 

Obsah

 

Senzorové systémy a spracovanie signálov

 

Mišeje,M.,Šturcel,J.: Signal Processing in Smart Sensor Systems  1

Mišeje,M.,Šturcel,J.: Signal Processing in Smart Sensor Systems  2

Šturcel,J.,Kamenský,M.:  Function approximation and digital linearization in sensor systems

Kelemen,M.,Maťašovská,T.: Meranie hmotnostnej koncentrácie a bilancie úletu tuhých znečisťujúcich látok

Hanzel,J.,Jurišica,L.: Experimentálna identifikácia parametrov ultrazvukového diaľkomera

Slosarčík,S., a kol.: 3D štruktúry na báze LTCC keramiky pre oblasť mikrosystémov a hybridných senzorov

Vojtko,J.: Potlačenie chýb snímačov pomocou neurónových sietí

 

Riadenie a identifikácia systémov

 

Petrovič,Ľ.,Dorner,J.,Jurišica.L.: Design of Solution for visualization and technological process control by using WEB technologies

Makovník,R.,Líška,O.: Parametrizácia prechodovej charakteristiky režimu akcelerácie leteckého motora

Vítečková,M.: Jedoduché seřízení regulátorú metodou SIMC

Kostík,Ľ., Saloky,T.: Niektoré z problémov pri získavaní dát pomocou rozhodovacích stromov

Vitko,A.,Jurišica,L.,Šavel,M.: Role of unsupervised learning in distinguishing between robot’s  normal and faulty behaviours


Senzory a mobilná robotika

 

Duchoň,F.,Murár,R.: Modelovanie a riadenie mobilného robota

Židek,K., Saloky,T., Maxim,V.: Globálna navigácia mobilných robotov a použitie filtrov

Surovčík,T.,Balogh,R.,Jurišica,L.: Monitoring of the Movement of the Mobile Robot

Kelemen,M.,König,R.: Robot pre inšpekciu rozmerovo obmedzených priestorov

Rusnák,J.: Inšpekcia a čistenie potrubí


Modelovanie


Gmiterko,A.,Kordiak,M.: Modelovanie mechatronickej sústavy vo fáze abstraktného návrhu

Valenčík,Š.: Modelovanie adaptabilného uchopovacieho zariadenia

Valenčík,Š.: Riešenie pohybovej integrácie modulov robotickej techniky

Hroncová,D.: Príspevok k automatickému zostavovaniu pohybových rovníc priestorových otvorených kinematických  reťazcov

Gmiterko,A., Kordiak,M.: Vplyv dynamických fenoménov mechanickej podsústavy na stabilitu polohového servomechanizmu CD  prehrávača

Žilková,J., Timko,J., Girovský,P.: Bezsnímačové vektorové riadenie asynchrónneho motora