Ing. Zoltán Lovász


Finančná kríza a energetická náročnosť výroby

03.5.2009
V čase celosvetovej finančnej krízy, ktorá prerastá do krízy dôvery v základné princípy ekonomického systému, investori prehodnocujú svoje rozpracované zámery. V období absolútnej neistoty...

Obava z roku 2009

21.2.2009
Myslím si, že v porovnaní s trendom posledných štyroch rokov bude rok 2009 pre slovenské dodávateľské organizácie zaoberajúce sa priemyselnou automatizáciou výnimočne ťažký, poznačený...

Investície do energetiky a automatizácia

01.11.2008
Slovenské podniky majú dlhoročné skúsenosti s automatizáciou technologických procesov výroby a rozvodu elektrickej energie a tepla. Dá sa povedať, že podstatná časť dodávateľských...

Redukcia technických kádrov a zastarávanie technológií

24.7.2008
Zefektívňovanie výroby, tlak konkurenčného prostredia, ako aj požiadavky nových vlastníkov na znižovanie nákladov priniesli do slovenských výrobných podnikov okrem iného aj redukciu počtu...

Bezplatná štúdia a duševné vlastníctvo

24.5.2008
Po roku 1989 vznikol na Slovensku trh „systémov kontroly a riadenia“. Tento trh od jeho vzniku poznačila zásadná zmena spoločenského prostredia, ktorého časťou bola aj prestavba dlhodobo...

Aj tu by mohli pomôcť školy

17.3.2008
Po vstupe Slovenska do EÚ sa zintenzívnila aj spolupráca našej firmy so spoločnosťami zo „starých krajín únie“. Tento fakt mi umožňuje temer každodenne sa stretávať s technikmi elektrikármi...

Absencia dodávateľov technológií

18.12.2007
Jednou z podmienok úspešného nasadenia riadiaceho systému technologického procesu je spolupráca automatizérov s odborníkom, ktorý dobre pozná technológiu. Ideálny je prípad, keď aj...

Prepojenie škola – prax

18.9.2007
Často sa stretávam s absolventmi elektrotechnickej fakulty, ktorí sa uplatnili v odvetviach na míle vzdialených od študovaných odborov (vo finančníctve, poisťovníctve, štátnej správe,...

Sledovanie a riadenie spotreby energií

08.6.2007
Na Slovensku je stále veľa priemyselných podnikov, ktoré používajú technológie z obdobia, keď bola cena energetických vstupov výrazne nižšia, ako je dnes, alebo ako sa prognózuje do...

Starne komunita slovenských automatizérov?

04.4.2007
Chcel by som sa s čitateľmi podeliť o svoj pocit, ktorý nie je podložený znalosťou presných štatistických ukazovateľov ani exaktným prieskumom relevantnej vzorky rešpondentov.
atp jpurney 2024
ATP Journal - MEDIAINFO 2023

Ing. Zoltán Lovász

Ing. Zoltán Lovász

Ing. Zoltán Lovász
Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu odbor Technická Kybernetika v roku 1992. Následne bol zamestnaný ako výskumný pracovník na Ústave Technickej Kybernetiky Slovenskej Akadémie Vied. V rokoch 1995 – 1999 technický pracovník, neskôr obchodno-technický manažér v českej spoločnosti zaoberajúcej sa priemyselnou automatizáciou. Od roku 1999 zamestnanec PPA CONTROLL a.s. Do roku 2000 ako obchodno-technický manažér. Od roku 2000 – 2008 obchodný riaditeľ PPA CONTROLL a.s. Od roku 2009 do súčasnosti výkonný riaditeľ spoločnosti PPA ENERGO.

Počet článkov: 30

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Výzvy aj príležitosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Ako vznikajú nápady?)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)